30 ปี มหาวิทยาลัยนเรศวร 30 ศิษย์เก่าดีเด่น 

มหาวิทยาลัยนเรศวรได้จัดโครงการเชิดชูเกียรติศิษย์เก่าดีเด่นและศิษย์เก่าสร้างชื่อเสียง ประจำปี 2564 เพื่อเข้ารับโล่ศิษย์เก่าดีเด่น ภายในวันซ้อมใหญ่พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2562 ในวันพุธที่ 16 ธันวาคม 2563 ณ อาคารอุทยานองค์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช มหาวิทยาลัยนเรศวร  

มหาวิทยาลัยนเรศวร มุ่งมั่นในการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ ให้มีความมั่นใจในวิชาความรู้ตลอดจนมีความภาคภูมิใจในสถาบันและสามารถประกอบกิจการ งานต่างๆ ทั้งภาครัฐ เอกชน หรือเป็นผู้ประกอบการ เพื่อสร้างสรรค์ประโยชน์ให้แก่สังคมได้อย่างกว้างขวาง ศิษย์เก่าที่ประสบความสำเร็จ ได้รับการยอมรับในแวดวงต่างๆ จะเป็นต้นแบบบุคคลแห่งแรงบันดาลใจให้ศิษย์ปัจจุบันและเป็นกำลังใจให้คณาจารย์บุคลากรของมหาวิทยาลัยในการพัฒนาบัณฑิตอย่างต่อเนื่อง มหาวิทยาลัยจึงพิจารณาคัดเลือกศิษย์เก่าที่สร้างชื่อเสียงและทำคุณประโยชน์ให้แก่ มหาวิทยาลัยและสังคม เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติตลอดจนเผยแพร่ความสำเร็จและชื่อเสียงให้เป็นที่ประจักษ์แก่สังคม รวมทั้งสิ้น 30 ท่าน แบ่งเป็น 6 ประเภท ดังนี้

 

 1. นักบริหารภาครัฐ จำนวน 12 ท่าน 


ผศ.ดร.เชาว์ อินใย
 

 • ศิษย์เก่าคณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิจัยและประเมินผลการศึกษา / คณะศึกษาศาสตร์ สาขาคณิตศาสตร์  
 • ดำรงตำแหน่ง อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จังหวัดเลย 


ดร.สมพร เจษฎาญานเมธา
 

 • ศิษย์เก่าคณะพยาบาลศาสตร์ สาขาวิชาการบริหารการพยาบาล / คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 
 • ดำรงตำแหน่ง หัวหน้าพยาบาล โรงพยาบาลพุทธชินราช จังหวัดพิษณุโลก 


นางสาว
 อัจฉริยาภรณ์  รักตลาด 

 • ศิษย์เก่าคณะศึกษาศาสตร์ สาขาคอมพิวเตอร์ศึกษา / สาขาการบริหารการศึกษา 
 • ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดคลองนาพง จังหวัดอุตรดิษถ์ 


นาย อมร กิตติกวางทอง
 

 • ศิษย์เก่าคณะศึกษาศาสตร์ สาขาการบริหารการศึกษา 
 • ดำรงตำแหน่ง วัฒนธรรมจังหวัดสุโขทัย 


ผศ.ดร.ศรชัย มุ่งไธสง
 

 • ศิษย์เก่าคณะศึกษาศาสตร์ สาขาภาษาอังกฤษ 
 • ดำรงตำแหน่ง อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย จังหวัดเชียงราย 


ดร.สุชน วิเชียรสรรค์
 

 • ศิษย์เก่าคณะศึกษาศาสตร์ สาขาการบริหารการศึกษา 
 • ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 39 จังหวัดพิษณุโลก 


นาย สุภาพ เหล็กบุญเพชร
 

 • ศิษย์เก่าคณะมนุษยศาสตร์ สาขาภาษาอังกฤษ / คณะศึกษาศาสตร์ สาขาการบริหารการศึกษา 
 • ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองบัวเหนือ จังหวัดตาก 


ว่าที่ ร.ต.ณัฐพัชร์ รัตนเดชานาคินทร์
 

 • ศิษย์เก่าคณะศึกษาศาสตร์ สาขาการบริหารการศึกษา 
 • ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 2 จังหวัดพิษณุโลก 


นาย ศักดิ์ชัย ทุ่งโพธิแดง
 

 • ศิษย์เก่าคณะศึกษาศาสตร์ สาขาการบริหารการศึกษา 
 • ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม จังหวัดพิษณุโลก 


นาง ทัศนีย์ ผลชานิโก
 

 • ศิษย์เก่าคณะวิทยาศาสตร์ 
 • ดำรงตำแหน่ง รองอธิการบดีกรมประชาสัมพันธ์ กรมประชาสัมพันธ์ กรุงเทพมหนคร 


นาง อังคณา จาดดำ
 

 • ศิษย์เก่าคณะศึกษาศาสตร์ สาขาการบริหารการศึกษา 
 • ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านคลองลาน จังหวัดกำแพงเพชร 


นาย วัชราบูรณ์ บุญชู
 

 • ศิษย์เก่าคณะวิทยาศาสตร์ สาขาคณิตศาสตร์  
 • ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมวัดธาตุทอง กรุงเทพมหานคร

  2. นักบริหารภาครัฐวิสาหกิจ จำนวน 12 ท่าน 


นาย ถนัดกิจ น่วมอินทร์
 

 • ศิษย์เก่าคณะศึกษาศาสตร์ สาขาอุตสหกรรมศึกษา 
 • ดำรงตำแหน่ง ผู้จัดการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ชั้น 1 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จังหวัดเชียงใหม่ 


นาง สุนทรี ปัสนานนท์
 

 • ศิษย์เก่าคณะวิทยาศาสตร์ สาขาเคมี 
 • ดำรงตำแหน่ง นักวิทยาศาสตร์ 7 ผู้ช่วยผู้ว่าการ(แหล่งน้ำและคุณภาพน้ำ) สายงานรองผลิตและส่งน้ำ การประปานครหลวง กรุงเทพมหานคร

  3. นักบริหารภาคเอกชน จำนวน 3 ท่าน 


ดร.พันธุ์ทิพา ขวัญทองอินทร์
 

 • ศิษย์เก่าคณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร สาขาการจัดการการสื่อสาร / สาขาการบริหารธุรกิจ 
 • ดำรงตำแหน่ง กรรมการผู้จัดการ บริษัท เพาเวอร์พลัส ครีเอชั่น จำกัด จังหวัดพิษณุโลก 


นาย วีระพงษ์ อาตมา
 

 • ศิษย์เก่าคณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร สาขาเศรษฐศาสตร์ 
 • ดำรงตำแหน่ง ผู้จัดการสำนักบริหารทรัพยากรบุคคล บริษัท ซีพีเอฟ ฟู้ด แอนด์ เบฟเวอร์เรจ จำกัด กรุงเทพมหานคร 


นาย สหพร ยี่ตันสี
 

 • ศิษย์เก่าคณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร สาขาการประชาสัมพันธ์ 
 • ดำรงตำแหน่ง Producer รายการ The mask singer บริษัท เวิร์คพอยท์ เอนเทอร์เทรนเมนท์ จำกัด(มหาชน) กรุงเทพมหานคร

  4. นักวิชาการ จำนวน 5 ท่าน


ผศ.ดร.กมลฉัตร กล่อมอิ่ม
 

 • ศิษย์เก่าคณะสังคมศาสตร์ สาขานโยบายสาธารณะ / คณะศึกษาศาสตร์ สาขาหลักสูตรและการสอน 
 • ดำรงตำแหน่ง หัวหน้าศูนย์ฝึกประสบกาณ์วิชาชีพครู คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ 


นาง ปิยนันท์ ใจแก้ว
 

 • ศิษย์เก่าคณะศึกษาศาสตร์ สาขาการบริหารการศึกษา 
 • ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลบ้านท่าปุย จังหวัดตาก 


ผศ.ดร.ภาณุวัฒน์ จ้อยกลัด
 

 • ศิษย์เก่าคณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวะกรรมโยธา 
 • ดำรงตำแหน่ง อธิการบดีฝ่ายพัฒนากายภาพและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ กรุงเทพมหานคร 


นาย ภาณุวิชญ์ เตชะบูรณ์
 

 • ศิษย์เก่าคณะศึกษาศาสตร์ สาขาการบริหารการศึกษา 
 • ดำรงตำแหน่ง ครู โรงเรียนแม่หลวงอุปถัมภ์ไทยคีรี จังหวัดเชียงราย 


นางสาว กนกรัตน์ พิลึก
 

 • ศิษย์เก่าคณะศึกษาศาสตร์ สาขาคณิตศาสตร์ 
 • ดำรงตำแหน่ง วิชาการระดับประถมศึกษาตอนต้น โรงเรียนโพฒิสารศึกษา จังหวัดนครสวรรค์

  5. นักวิจัย จำนวน 2 ท่าน 


ผศ.ดร.ราตรี สว่างจิตร
 

 • ศิษย์เก่าคณะเภสัชศาสตร์ 
 • ดำรงตำแหน่ง อาจารย์ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม 


ผศ.ดร.ธัมมะทินนา ศรีสุพรรณ 
 

 • ศิษย์เก่า คณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ และการสื่อสาร สาขาการบริหารธุรกิจ 
 • ดำรงตำแหน่ง รองคณบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม จังหวัดพิษณุโลก

  6. ผู้ทำคุณประโยชน์ต่อสังคม จำนวน 6 ท่าน 


นพ.จิรพงษ์ คำวงค์
 

 • ศิษย์เก่าคณะสาธารณสุขศาสตร์ / คณะแพทยศาสตร์ 
 • ดำรงตำแหน่ง นายแพทย์ชำนาญการ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปัว จังหวัดน่าน 


นาย เมธาสิทธ์ นวลเนียม
 

 • ศิษย์เก่าสาธารณสุขศาสตร์ 
 • ดำรงตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข โรงพยาบาลศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย 


นางสาว วรรณวนัช เตชะศิลป์เจริญ
 

 • ศิษย์เก่าคณะมนุษยศาสตร์ สาขาภาษาอังกฤษ 
 • ดำรงตำแหน่ง นักเขียนอิสระ 


นางสาว นันท์ธิกานต์ พันธ์สง่า
 

 • ศิษย์เก่าคณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ และการสื่อสาร สาขาการบริหารธุรกิจ 
 • ดำรงตำแหน่ง พนักงานการเลือกตั้งชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติงานหัวหน้าการมีส่วนร่วม สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดพิษณุโลก 


นาย เพ็ง สอนสกุล
 

 • ศิษย์เก่าคณะมนุษยศาสตร์ สาขาภาษาอังกฤษ 
 • ดำรงตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนบ้านหนองแม่แตง (ธรรมศาสตร์อาสา) จังหวัดกำแพงเพชร 


นาง จงกลณี วิทูรพงศ์
 

 • ศิษย์เก่าคณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ และการสื่อสาร สาขาการบริหารธุรกิจ 
 • ดำรงตำแหน่ง ข้าราชการบำนาญ กระทรวงการคลัง 

 

มหาวิทยาลัยนเรศวรขอแสดงความชื่นชมในความสำเร็จของศิษย์เก่าทุกท่านและขอแสดงความยินดีที่ได้รับรางวัล ศิษย์เก่าดีเด่น” ประจำปี 2563 ขอขอบคุณที่ร่วมสร้างเกียรติยศแห่งลูกพระนเรศวร สรรค์สร้างพัฒนาสังคมและประเทศชาติ ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม งานศิษย์เก่าสัมพันธ์ กองกิจการนิสิต สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยนเรศวร โทร. 0-5596-1225 

 

5,474 total views, 5 views today