ม.นเรศวร แสดงความยินดีแด่ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ ประจำปีการศึกษา 2563

เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2563 ศาสตราจารย์ นพ.ดร.กระแส  ชนะวงศ์ นายกสภามหาวิทยาลัยนเรศวร พร้อมด้วย ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.กาญจนา  เงารังษี  อธิการบดี ให้เกียรติกล่าวต้อนรับและแสดงความยินดีแด่ผู้ได้รับดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ ประจำปี พุทธศักราช 2563 ได้แก่ คุณหญิงชฎา  วัฒนศิริธรรม ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ และศาสตราจารย์ ดร.เภสัชกรหญิง กฤษณา ไกรสินธุ์ ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาเภสัชศาสตร์  ซึ่งทั้ง 2 ท่าน เป็นบุคคลที่มีผลงานโดดเด่นเป็นที่ประจักษ์ มีคุณค่าต่อประเทศชาติและนานาชาติมากมาย และยังเป็นแบบอย่างที่ดีแก่บุคลากรและนิสิตของมหาวิทยาลัยนเรศวร  ห้องตาลโตนด ภัทธารารีสอร์ท แอนด์ สปา จังหวัดพิษณุโลก 

5,217 total views, 2 views today