ม.นเรศวรรับมอบเกียรติบัตรหน่วยงานที่มีผลการประเมิน ITA ประจำปี 2563 ในระดับดี (A) 

วันที่ 9 ธันวาคม 2563 ที่ศาลาประชาคม ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก  ศาสตราจารย์ ดร.จิรวัฒน์ พิระสันต์ รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยนเรศวร เข้ารับมอบเกียรติบัตรหน่วยงานที่มีผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ในระดับ A จากสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ โดยมี นายรณชัย จิตรวิเศษ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานในพิธีมอบเกียรติบัตร ในงานวันต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย) จังหวัดพิษณุโลก ประจำปี 2563 ภายใต้แนวคิด “Zero Tolerance คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต” เพื่อขับเคลื่อนการป้องกันและปราบปรามการทุจริตโดยการแสดงพลังให้ทั่วโลกได้เห็น รวมทั้งเป็นการประสานความร่วมมือกับภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชนและภาคประชาสังคม เพื่อให้ประเทศไทยก้าวไปสู่การเป็นประเทศโปร่งใสและเป็นที่ยอมรับในระดับสากล   

7,354 total views, 4 views today