การสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยนานาชาติ

 

ประกาศคณะกรรมการสรรหาฯ เรื่อง การรับสมัครผู้สนใจเข้ารับการสรรหาเพื่อเป็นผู้สมควรดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยนานาชาติ

Announcement Procedures and Criteria for Selection of the Director of Naresuan University International College

ประกาศคณะกรรมการสรรหาฯ เรื่อง การกำหนดขั้นตอน วิธีการ วัน เวลา สภานที่ในการเสนอชื่อและหลักเกณฑ์การสรรหาผู้สมควรดำรงคำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยนานาชาติ

ปฏิทินการดำเนินการสรรหาผู้อำนวยการวิทยาลัยนานาชาติ

 

 

 

122 total views, 10 views today