ม.นเรศวร จับมือ กองทัพภาคที่ 3 พัฒนานวัตกรรมและองค์ความรู้ใหม่

เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2563 มหาวิทยาลัยนเรศวร จัดให้มีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ด้านการบริการวิชาการ ด้านวิชาการ และการวิจัย ระหว่าง มหาวิทยาลัยนเรศวร (คณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม) กับ กองทัพภาคที่ 3 (โครงการทหารพันธุ์ดี ค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถ) เพื่อเป็นการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพทางการศึกษา การวิจัยและการบริการวิชาการ รวมถึงเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาด้านการเรียนการสอน การวิจัย การพัฒนาบุคลากรและงานบริการวิชาการ ณ ห้องประชุมสุพรรณกัลยา 3 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยนเรศวร

ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.กาญจนา เงารังษี  อธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร กล่าวว่า “มหาวิทยาลัยนเรศวร และ กองทัพภาคที่ 3 ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการแลกเปลี่ยนข้อมูลด้านวิชาการ และการวิจัยทางด้านการเกษตร การถ่ายทอดผลงานวิจัยและเทคโนโลยี รวมถึงการสนับสนุนและพัฒนาบุคลากร พัฒนานวัตกรรมและองค์ความรู้ใหม่ รวมถึงการเพิ่มพูนทักษะความรู้ในรูปแบบต่างๆ ซึ่งสิ่งทั้งหลายเหล่านี้ล้วนเป็นประโยชน์อันดีในการพัฒนางานด้านต่างๆของหน่วยงานทั้งสอง และของชาติให้มีความก้าวหน้าต่อไป”

ด้าน พลโท อภิเชษฐ์  ซื่อสัตย์  แม่ทัพภาคที่ 3 กองทัพภาคที่ 3 กล่าวว่า “การลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในครั้งนี้ เป็นจุดเริ่มต้นที่จะนำองค์ความรู้อันเกี่ยวเนื่องกับ “ศาสตร์พระราชา” ขยายผลออกไปในวงกว้าง และกองทัพภาคที่ 3 พร้อมที่จะส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินการต่างๆ ทุกด้าน รวมถึงโครงการทหารพันธุ์ดี  ซึ่งมีเจตจำนงที่จะร่วมมือกันในด้านวิชาการที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานด้านการเกษตร ตลอดห่วงโซ่อาหาร เพื่อพัฒนาบุคลากรของกองทัพให้พร้อมด้วยองค์ความรู้ทางเกษตรที่สามารถนำไปใช้ได้ หรือ ขยายผลให้เกิดประโยชน์อย่างยั่งยืนกับชุมชนได้”

และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พีระศักดิ์ ฉายประสาท คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม เปิดเผยว่า “การลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในครั้งนี้ มีเจตจำนงที่จะร่วมมือกันในด้านวิชาการที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานด้านการเกษตร การแปรรูปผลิตภัณฑ์ ภูมิศาสตร์ และทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ทางวิชาการ และการวิจัยทางการเกษตร การถ่ายทอดผลงานวิจัยและเทคโนโลยี การแปรรูปผลิตภัณฑ์ ภูมิศาสตร์ และทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รวมถึงการสนับสนุนและพัฒนาบุคลากร ส่งเสริมการทำวิจัยร่วมกัน เพื่อพัฒนานวัตกรรมและองค์ความรู้ใหม่ เพิ่มพูนทักษะความรู้ในรูปแบบต่างๆ”

 

 

 

88 total views, 3 views today