ม.นเรศวร จับมือ บริษัทสยามคูโบต้า พัฒนาการศึกษาด้านเทคโนโลยีการเกษตร

เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2563 ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.กาญจนา เงารังษี อธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร กล่าวต้อนรับ คุณวราภรณ์ โอสถาพันธุ์ กรรมการรองผู้จัดการใหญ่อาวุโส บริษัทสยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น จำกัด พร้อมคณะ ในโอกาสที่เดินทางมาร่วมพิธีบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ว่าด้วยการดำเนินการพัฒนาการศึกษาด้านเทคโนโลยีการเกษตร ระหว่าง มหาวิทยาลัยนเรศวร และ บริษัทสยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น จำกัด เพื่อสร้างความร่วมมือทางวิชาการ อันจะนำไปสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ ด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม อีกทั้งยังแลกเปลี่ยนข้อมูลที่เกี่ยวกับการวิจัยและพัฒนา ตลอดจนให้การสนับสนุนบุคลากรและนักวิจัยระหว่างบริษัทสยามคูโบต้าฯ และมหาวิทยาลัย ในการวิจัย การฝึกงาน และสหกิจศึกษา โดยจัดพิธีลงนาม ณ  ห้อง AG1104 คณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยนเรศวร

ด้าน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พีระศักดิ์ ฉายประสาท คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เปิดเผยว่า คณะเกษตรศาสตร์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และ บริษัทสยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น จำกัด ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ทางวิชาการ และการวิจัยทางการเกษตร การถ่ายทอดผลงานวิจัยและเทคโนโลยี รวมถึงการสนับสนุนและพัฒนาบุคลากร ส่งเสริมการทำวิจัยร่วมกัน เพื่อพัฒนานวัตกรรมและองค์ความรู้ใหม่ โดยสามารถนำผลการวิจัย และพัฒนามาใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อธุรกิจและอุตสาหกรรมของบริษัทสยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น จำกัด และเพื่อประโยชน์ของมหาวิทยาลัยนเรศวร รวมถึงการพัฒนาพื้นที่ Smart farming อำเภอทับคล้อ จังหวัดพิจิตร โดยเป็นการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านการเกษตรมาใช้ เพื่อช่วยแก้ปัญหาให้กับเกษตรกร โดยมุ่งเน้นระบบการทำเกษตรที่มีความแม่นยำสูง

พร้อมนี้ได้ เยี่ยมชมนวัตกรรมด้านอุตสาหกรรมเกษตร อาทิ การทอดมะม่วงด้วยเครื่องทอดสูญญากาศ, การผลิตน้ำส้มและน้ำมะพร้าวด้วยเครื่อง HPP, การยืดอายุสับปะรดและเมล่อนด้วยเครื่อง freeze ณ อาคารศูนย์นวัตกรรมเทคโนโลยีการแปรรูปผลผลิตการเกษตรและอาหาร

411 total views, 2 views today