ทีมผู้บริหารร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นการดำเนินงานร่วมคณะศึกษาศาสตร์

ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.กาญจนา เงารังษี อธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร พร้อมด้วย รองอธิการบดี เข้าร่วมหารือ คณะผู้บริหารและบุคลากรคณะศึกษาศาสตร์ เพื่อแลกเปลี่ยนแนวนโยบายการดำเนินงาน โดยได้มีคำถามและข้อเสนอแนะร่วมกันหลากหลายประเด็น อาทิ ขอหารือเรื่อง แผนการรับนิสิตระดับปริญญาเอก แบบ 1.1 ขอคำถามเรื่องการบริหารงานบุคคล แนวโน้มทิศทางด้านหารวิจัย และการผลักดันด้านบริการวิชาการ เป็นต้น ในวันที่ 11 พฤศจิกายน 2563 ณ ห้องสัมมนา 1 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

0029

279 total views, 1 views today