สรุปข่าวการประชุมคณะกรรมการมหาวิทยาลัยนเรศวร วันที่ 3 พฤศจิกายน 2563

วันที่ 3 พฤศจิกายน 2563 (ที่ผ่านมา) เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมสุพรรณกัลยา 3 อาคารสำนักงานอธิการบดี ชั้น 3 มหาวิทยาลัยนเรศวร ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.กาญจนา เงารังษี อธิการบดี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการมหาวิทยาลัยนเรศวร ครั้งที่ 20/2563 ณ ห้องประชุมสุพรรณกัลยา 3 อาคารสำนักงานอธิการบดี ชั้น 3 มหาวิทยาลัยนเรศวร 

ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.กาญจนา เงารังษี อธิการบดี แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ขณะนี้มหาวิทยาลัยนเรศวรกำลังอยู่ในช่วงการเตรียมความพร้อมสำหรับการเรียนการสอน เช่น การจัดตารางเรียน สิ่งอำนวยความสะดวก สื่อ อุปกรณ์การเรียนการสอนเป็นต้น และเมื่อเร็วๆนี้ที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยนเรศวรได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการร่วมกับ บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนการใช้ระบบสารสนเทศภายในมหาวิทยาลัยให้เกิดประโยชน์สูงสุด ทั้งนี้ ขอให้คณะวิศวกรรมศาสตร์ หารือเกี่ยวกับรายละเอียดที่เกี่ยวข้องในการดำเนินการดังกล่าวร่วมกับกองบริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และกองอาคารสถานที่

ในด้านการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย ขอให้มีการบูรณาการและการทำงานร่วมกันมากขึ้น เพื่อเป็นการสร้างความร่วมมือในการดำเนินงาน เพื่อสร้างนวตกรรมโดยใช้การวิจัยเป็นพื้นฐาน และเพื่อให้เกิดความเป็นสากล ได้แก่เอกสาร สิ่งตีพิมพ์ที่มีการอ้างอิง และเชิงพานิชย์

ปัจจุบันมหาวิทยาลัยดำเนินการสร้าง Data Platform ตามพันธกิจทั้ง 4 ด้านของมหาวิทยาลัย ได้แก่

 1. การกำหนดเป้าหมายในการจัดการเรียนการสอน โดยคำนึงถึงสิ่งจำเป็นดังนี้ ผู้เรียน ผู้สอน โครงสร้างพื้นฐาน และหลักสูตร
 2. องค์ประกอบของการวิจัย ได้แก่ นักวิจัยผู้ทรงคุณวุฒิ ข้อเสนอโครงการที่เป็นไปได้ และงบประมาณ
 3. การบริการวิชาการ โดยกำหนดให้ชุมชนเป็นกลุ่มเป้าหมาย การจัดความสำคัญ การให้บริการแก่คนทุกช่วงวัย และมุ่งเน้นการศึกษาตลอดชีวิต ทั้งภายในและภายนอก
 4. การทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเป็นตัวแทนระดับโลกด้านการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม การเป็นต้นแบบ Smart Organization culture การจัดทำโครงการ Suvanabhumi studies และการเป็นศุนย์การเรียนรู้และศูนย์กลางทางวิชาการ

โดยมหาวิทยาลัยมีผลลัพธ์หลักที่คาดหวัง ให้เกิดธรรมาภิบาลในการทำงาน และมีกฎ ระเบียบที่มีความเพียงพอและสอดคล้องกับการปฏิบัติงาน

หลังจากศาสตราจารย์พิเศษ ดร.กาญจนา เงารังษี อธิการบดี แจ้งเรื่องให้ที่ประชุมทราบ จึงเริ่มการประชุม โดยสรุปสาระสำคัญดังนี้

 

เรื่องเพื่อพิจารณาการปรับโครงสร้างหน่วยงาน

พิจารณาเห็นชอบการปรับเปลี่ยนชื่อคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ (Faculty of Architecture)     ปรับเป็น คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ศิลปะและการออกแบบ (Faculty of Architecture Art and    Design) และมอบกองกลางนำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป

สาระสำคัญ

 1. เพื่อสร้างความชัดเจนให้มากขึ้น
 2. เพื่อให้สอดคล้องและตอบสนองการรับรู้จากบุคคลภายนอก เกี่ยวกับการบูรณาการและอัตลักษณ์ของศาสตร์ต่าง ๆ
 3. เพื่อช่วยนำไปสู่การค้นหาข้อมูลที่เกี่ยวกับคณะได้ง่ายขึ้น
 4. การปรับเปลี่ยนชื่อคณะจะไม่มีการเปลี่ยนตราสัญลักษณ์และสีประจำคณะ
 5. ได้มีการระดมความคิดเห็นจากบุคลากรทั้งสายวิชาการและสนับสนุน ให้มีบทบาทแสดงความคิดเห็นเพื่อการพัฒนาคณะร่วมกัน

 

เรื่องเพื่อพิจารณาเห็นชอบข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการและเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาและเพื่อทราบต่อไป ดังนี้

 • เห็นชอบ (ร่าง) บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MoA) ระหว่าง คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร กับ Chungnam National (CNU) ประเทศสาธารณรัฐเกาหลี
 • เห็นชอบ (ร่าง) บันทึกข้อตกความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง มหาวิทยาลัยนเรศวร กับ Sukkur IBA University ประเทศปากีสถาน
 • เห็นชอบ (ร่าง) บันทึกกรอบความร่วมมือทางวิชาการด้านการพัฒนาหลักสูตรและการส่งนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงเข้าศึกษาต่อ ระดับปริญญาตรี โควตาพิเศษ (หลักสูตร 2 ปี) ระหว่างมหาวิทยาลัยนเรศวร กับ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุโขทัย
 • เห็นชอบ (ร่าง) บันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านวิชาการและการวิจัย ระหว่างมหาวิทยาลัย กับ บริษัท โซลาร์วัตต์ 111 จำกัด

 

เรื่องเสนอเพื่อทราบ

คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยนเรศวรรับทราบการอนุมัติให้พันโทหญิง         ลัดดา แทมมี่ ดักเวิร์ธ สมาชิกวุฒิสภาประเทศสหรัฐอเมริกาเป็นผู้สมควรได้รับพระราชทานปริญญา    ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาอาเซียนศึกษา(หลักสูตรนานาชาติ) ประจำปี 2563 (เพิ่มเติม)

สาระสำคัญ

ตามที่ ที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยนเรศวร ในคราวประชุมครั้งที่ 277 (9/2563) เมื่อวันที่ 18      ตุลาคม 2563 ได้พิจารณาการขออนุมัติเสนอชื่อผู้สมควรได้รับพระราชทานปริญญาดุษฎีบัณฑิต         กิตติมศักดิ์ ประจำปี พ.ศ.2563 (เพิ่มเติม) โดยมีมติอนุมัติให้พันโทหญิง ลัดดา แทมมี่ ดักเวิร์ธ สมาชิกวุฒิสภาประเทศสหรัฐอเมริกาเป็นผู้สมควรได้รับพระราชทานปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต        กิตติมศักดิ์ สาขาวิชาอาเซียนศึกษา(หลักสูตรนานาชาติ) ประจำปี 2563 (เพิ่มเติม)

สำหรับกำหนดการประชุมกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยนเรศวร ครั้งถัดไป จะจัดขึ้นในวันอังคารที่ 17  พฤศจิกายน 2563 เวลา 13.30 น. ครั้งที่ 21/2563 ณ ห้องประชุมสุพรรณกัลยา 3 อาคารสำนักงานอธิการบดี ชั้น 3 มหาวิทยาลัยนเรศวร สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ฝ่ายเลขานุการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยนเรศวร กองกลาง สำนักงานอธิการบดี โทร 0 5596 2328

 

111 total views, 4 views today