สพป.พิษณุโลก เขต 1 จัดอบรมนักเรียน เสริมสร้างพลังแผ่นดิน : ภูมิพิษณุโลก ณ มหาวิทยาลัยนเรศวร

วันที่ 13 พฤศจิกายน 2563  ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.กาญจนา เงารังษี อธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร เป็นประธานในการเปิดการจัดอบรมเสริมสร้างพลังแผ่นดิน : ภูมิพิษณุโลก ณ โรงละครเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา บรมราชินีนาถ มหาวิทยาลัยนเรศวร จัดโดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาพิษณุโลก เขต 1  เพื่อให้นักเรียน และบุคลากรทางการศึกษามีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย และพระราชกรณียกิจเพื่อประชาชน การขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและการส่งเสริม สนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริ การส่งเสริมให้สถานศึกษาและหน่วยงานทางการ ศึกษาเรียนรู้เข้าใจหลักการทรงงาน

เพื่อสร้างความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ มีความสามัคคี ปรองดอง ภูมิใจ เชิดชูความเป็นไทย ปฏิบัติตนตามหลักศาสนา และแสดงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ พร้อมทั้งเพื่อให้นักเรียนและบุคลากรทางการศึกษามีความรู้และเข้าใจในการเป็นจิตอาสาพระราชทานตามพระราชดำริ และสามารถปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีต่อไป

ผู้เข้ารับการอบรมเป็นนักเรียนและครูจากโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา จำนวน 40 โรงเรียน ประกอบด้วยนักเรียน 2,735 คน ข้าราชการครูจำนวน 40 คน บุคลากรสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 30 คน รวม ทั้งสิ้น 2,805 คน แนวทางการจัดการอบรมเป็นการบรรยายให้ความรู้โดยคณะวิทยากรจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลกเขต 1 วิทยากรจากมหาวิทยาลัยนเรศวรและวิทยากรจิตอาสา 904

86 total views, 2 views today