กองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ม.นเรศวร จัดโครงการพัฒนาอาชีพผู้ด้อยโอกาส ผู้ยากไร้ และผู้เปราะบางทางสังคม

เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2563 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมวิสุทธิกษัตริย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ศาสตราจารย์ ดร.จิรวัฒน์ พิระสันต์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร กล่าวต้อนรับวิทยากรและผู้เข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาอาชีพผู้ด้อยโอกาส ผู้ยากไร้ และผู้เปราะบางทางสังคม  จัดขึ้นเพื่อสร้างโอกาสในการหารายได้และลดความเหลื่อมล้ำด้านรายได้ ภายหลังสถานการณ์วิกฤต หลักสูตรทำเฟอร์นิเจอร์ไม่ไผ่

ซึ่งผู้เข้าอบรมโครงการฯ ได้รับฟังบรรยายในหัวข้อการแปรรูปนำไม้ไผ่ไปใช้งานด้านต่าง ๆ โดยรองศาสตราจารย์ ดร.นิรัช สุดสังข์ อาจารย์ประจำภาควิชาศิลปะและการออกแบบ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวรเป็นผู้บรรยาย และได้ฝึกปฏิบัติทำเฟอร์นิเจอร์ไม้ไผ่  สำหรับโครงการนี้จัดขึ้นระหว่างวันที่ 9-13 พฤศจิกายน 2563 เพื่อให้ผู้อบรมได้เรียนรู้การแปรรูปไม้ไผ่ ฝึกปฏิบัติทำเฟอร์นิเจอร์ไม้ไผ่ และผู้เข้าร่วมโครงการยังสามารถนำความรู้ไปประกอบอาชีพต่อไป

153 total views, 2 views today