ม.นเรศวร ร่วมลงนามความร่วมมือทางวิชาการเพื่อคนพิการ พร้อมกับ สถาบันการศึกษา 72 แห่ง

ม.นเรศวร ร่วมลงนามความร่วมมือทางวิชาการเพื่อคนพิการ พร้อมกับ สถาบันการศึกษา 72 แห่ง

       เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2564 ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.กาญจนา เงารังษี อธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร ร่วมลงนามความร่วมมือทางวิชาการเพื่อคนพิการ พร้อมกับ สถาบันการศึกษา 72 แห่ง พร้อมรับมอบธงเป็นเจ้าภาพในการจัดสัมมนาวิชาการระดับชาติด้านคนพิการ ครั้งที่ 14  โดยมีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ศิลปะและการออกแบบ มหาวิทยาลัยนเรศวร เป็นคณะที่เป็นเจ้าภาพในการจัดสัมมนาวิชาการระดับชาติด้านคนพิการ ครั้งที่ 14 ในปีต่อไป
       สำหรับงานสัมมนาวิชาการระดับชาติด้านคนพิการ ครั้งที่ 13 ภายใต้หัวข้อ โควิด-19 สู่การพัฒนานวัตกรรมเพื่อคนพิการ (FROM COVID19 TO DEVELOPMENT OF INNOVATION FOR PERSON WITH DISABILITIES) จัดโดยกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (พท.) และกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) ซึ่งในปีนี้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เป็นเจ้าภาพในการจัดงานสัมมนาในครั้งนี้ พร้อมภาคีเครือข่ายสถาบันการศึกษา 72 แห่ง ซึ่งงานสัมมนาในครั้งนี้ ผศ.ดร.ช่อเพชร พานระลึก, ดร.ศิโรดม เสือคล้าย และ ดร.กีรติ สัทธานนท์ อาจารย์ประจำภาควิชาสถาปัตยกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ศิลปะและการออกแบบ มหาวิทยาลัยนเรศวร ได้รับเกียรติให้เป็นวิทยากร บรรยายในหัวข้อ “อาชีพที่ใช่หลังโควิด-19” ในงานสัมมนาวิชาการระดับชาติด้านคนพิการ ครั้งที่ 13 ในรูปแบบออนไลน์ ผ่านระบบ Zoom และชมถ่ายทอดสดผ่าน Facebook Live : NCPD 2021

 

328 total views, 1 views today