ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง อัตราค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานบริการวิชาการด้านสุขภาพนอกเวลาราชการ คณะสหเวชศาสตร์

 

ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง อัตราค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานบริการวิชาการด้านสุขภาพนอกเวลาราชการ

คณะสหเวชศาสตร์

5-11-63AN1

 

 

Download เอกสารประกาศ

 

25 total views, 1 views today