คณะโลจิสติกส์และดิจิทัลซัพพลายเชน ม.นเรศวร จัดประชุมวิชาการระดับนานาชาติ The 4th LIMAC ภายใต้หัวข้อ “Logistic in a Disruptive Era”

คณะโลจิสติกส์และดิจิทัลซัพพลายเชน ม.นเรศวร จัดประชุมวิชาการระดับนานาชาติ
The 4th LIMAC ภายใต้หัวข้อ “Logistic in a Disruptive Era”

       คณะโลจิสติกส์และดิจิทัลซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยนเรศวร หนึ่งในผู้ริเริ่มการประสานความร่วมมือบนระเบียงเศรษฐกิจหลวงพระบาง อินโดจีน และเมาะลำไย (Luangprabang Indochina Mawlamyine Economic Corridor : LIMEC) ร่วมกับกลุ่มภาคเอกชน ได้แก่ สภาอุตสาหกรรม หอการค้า ในกลุ่มจังหวัด ภาคเหนือตอนล่าง 1 หรือ อินโดจีน จัดตั้งคณะกรรมการร่วมภาคเอกชนกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1 หรือ กกอ. เหนือล่าง 1 เพื่อขับเคลื่อน LIMEC โดยมุ่งเน้นไปที่ความสัมพันธ์ 5 ด้าน คือ การค้า การลงทุน การท่องเที่ยว การศึกษา สุขภาพ และโลจิสติกส์ ซึ่งจุดมุ่งหมายของ LIMEC คือ เพื่อให้เกิดการดำเนินงานทางธุรกิจ มีการเคลื่อนย้าย ทั้งสินค้า การบริการ ผู้คน เงินทุน และสารสนเทศระหว่างกัน เพื่อจะนำมาซึ่งการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมร่วมกันของประชาชนในทุกเมืองของประเทศสมาชิกทั้ง 3 ประเทศ
       เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2564 ทางคณะโลจิสติกส์และดิจิทัลซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยนเรศวร ได้จัดการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ The 4th LIMAC ในรูปแบบออนไลน์ ผ่านระบบประชุมทางไกล (Video Conference) โดยมี ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.กาญจนา เงารังษี อธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฯ และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วัชรพล สุขโหตุ คณบดีคณะโลจิสติกส์และดิจิทัลซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยนเรศวร ให้เกียรติกล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมโครงการ  พร้อมกันนี้ยังมี การบรรยายพิเศษในหัวข้อ “การส่งเสริมและจัดการความรู้ เพื่อพัฒนา ทรัพยากรมนุษย์ตามแนวตะเข็บชายแดนและระเบียงเศรษฐกิจเพื่อลดความ เหลื่อมล้ำ” โดย ดร.บุญทรัพย์ พานิชการ รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยนเรศวร และการเสวนาในหัวข้อเรื่อง “โอกาสและการดำเนินธุรกิจบนเส้นทาง LIMEC” โดยได้รับเกียรติจาก คุณบุญเที่ยง สุลิวัน ประธาน LIMEC สปป.ลาว /ประธานสภาการค้าฯ แขวงหลวงพระบาง และ คุณฐิติ วิศวชัยวัฒน์ ประธานผู้ก่อตั้งโครงการ LIMEC ประเทศไทย ดำเนินการเสวนาโดย ดร.ธรรมนูญ เฮงษฎีกุล รองคณบดีฝ่ายวิจัยฯ คณะโลจิสติกส์และดิจิทัลซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยนเรศวร

 

289 total views, 2 views today