ม.นเรศวร จับมือ HITS ประเทศอินเดีย ผลิตหลักสูตร 2 ปริญญาร่วมกัน

ม.นเรศวร จับมือ HITS ประเทศอินเดีย ผลิตหลักสูตร 2 ปริญญาร่วมกัน

       เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2564 ดร.บุญทรัพย์ พานิชการ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัย ผู้แทนมหาวิทยาลัยนเรศวร พร้อมด้วย ศาสตราจารย์ ดร.ไพศาล มุณีสว่าง คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย รองศาสตราจารย์ ดร. กรองกาญจน์ ชูทิพย์ รองคณบดีฝ่ายวิจัย บัณฑิตวิทยาลัย และรองศาสตราจารย์ ดร.สุชาติ แย้มเม่น คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ ร่วมลงนามความมือทางวิชาการ ( MOU) กับ Hindustan Institute of Technology & Science (HITS) ประเทศอินเดีย เพื่อแลกเปลี่ยนนิสิตและบุคลากร ในการทำวิจัยร่วมกัน นอกจากนั้นยังได้ลงนามบันทึกข้อตกลงทางวิชาการ (MOA) เพื่อจัดทำหลักสูตร 2 ปริญญา ร่วมกัน ณ ห้องประชุมออนไลน์ 205 กองบริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยนเรศวร

 

971 total views, 1 views today