เปิดรับสมัครนิสิตเข้าร่วมโครงการ ASEM Work Placement Programme ประจำปี 2564

      ด้วย สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ได้เข้าร่วมโครงการ ASEM Work Placement Programme ประจำปี 2564 ภายใต้กรอบความร่วมมือเอเชีย-ยุโรป โดยมีวัตถุประสงค์หลักคือส่งเสริมการแลกเปลี่ยนนักศึกษาฝึกงานอย่างสมดุลระหว่างฝ่ายเอเชียและยุโรป (รายละเอียดดังแจ้ง) ทั้งนี้สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ได้ขอความอนุเคาะห์มหาวิทยาลัยประชาสัมพันธ์โครงการดังกล่าวและพิจารณาคัดเลือกรวมทั้งเสนอชื่อนักศึกษาที่มีคุณสมบัติตามประกาศรับสมัครจำนวน 1 ราย หากมีคณะ/วิทยาลัยสนใจเสนอชื่อนิสิตเข้าร่วมโครงการ ขอให้พิจารณาระดับปริญญาโทเป็นลำดับแรก และส่งรายชื่อพร้อมเอกสารสมัครมายังกองฯ ต่างประเทศ ภายในวันที่ 19 ม.ค. 64

 

Download เอกสารแนบ

261 total views, 3 views today