โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรออนไลน์ Teaching in the New Normal

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรออนไลน์ Teaching in the New Normal

งานสงเสริมการจัดการศึกษา กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรออนไลน์ Teaching in the New Normal ภายใต้โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาท้องถิ่นโดยมีสถาบันอุดมศึกษาเป็นพี่เลี้ยง เครื่อข่ายอุดมศึกษาภาคเหนือตอนล่าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 วันที่ 30-31 สิงหาคม 2564 เวลา 9.00-17.00 น. ผ่านระบบออนไลน์โปรแกรม Zoom วิทยากรโดย โค้ชเจม จามร เหล่าอิมจันทร์ Creativity & Integration Trainer

485 total views, 1 views today