ม.นเรศวร ขานรับนโยบาย รมว.อว. มุ่งสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจ และลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม

วันที่ 1 ตุลาคม 2563 เวลา 09.00 น. ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.กาญจนา เงารังษี อธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร พร้อมด้วย นายรณชัย จิตวิเศษ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก และผู้บริหาร จากมหาวิทยาลัยเครือข่ายภาคเหนือตอนล่าง ให้การต้อนรับ ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) พร้อมด้วย ผศ.ดร.ดวงฤทธิ์ เบ็ญจาธิกุล ชัยรุ่งเรือง เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม, รองศาสตราจารย์ ดร.จักษ์ พันธ์ชูเพชร ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม, นายสำราญ ยอดเพชร ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และคณะ ในโอกาสที่เดินทางมาเป็นประธานในพิธีเปิดงานสัมมนาวิชาการ บทบาทผู้บริหารสถาบันอุดมศึกษาส่วนภูมิภาค เพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัยให้สอดคล้องกับนโยบายประเทศ พร้อมปาฐกถาพิเศษ “บทบาทสถาบันอุดมศึกษาในภูมิภาคเพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจและลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม” เพื่อให้ผู้บริหารมหาวิทยาลัยรับทราบนโยบายและแนวทางการดำเนินการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษาพื้นที่ภาคเหนือตอนล่าง จากกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม ณ ศูนย์แสดงนิทรรศการและการประชุมนานาชาติ สมเด็จพระนเรศวรมหาราช มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก

ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) กล่าวว่า “กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม (อว.) เป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนการพัฒนา เศรษฐกิจและสังคมของประเทศให้เจริญเติบโตอย่างมั่นคง มั่งคั่งและยั่งยืน ให้เกิดความสอดคล้องและมีศักยภาพ เพียงพอในการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงอย่างพลวัตและความท้าทายใหม่ๆ ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตได้ โดยใช้การวิจัยที่ผสมผสานองค์ความรู้ในศาสตร์ทุกแขนง เพื่อสร้างสรรค์นวัตกรรม อีกทั้งจำเป็นต้องมีการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศที่มีกลยุทธ์ที่เหมาะสม”

ด้าน ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.กาญจนา เงารังษี อธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร กล่าวว่า“มหาวิทยาลัยนเรศวร เป็นหน่วยงานภายใต้การกำกับดูแลของสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของสถาบันอุดมศึกษาในภูมิภาคที่มีความพร้อมในการพัฒนาประเทศ ภายใต้ยุทธศาสตร์ของกระทรวงฯ และต้องการยกระดับประสิทธิภาพของมหาวิทยาลัยในภูมิภาคเชิงบูรณาการ จึงได้จัดโครงการสัมมนาวิชาการบทบาทผู้บริหารสถาบันอุดมศึกษาส่วนภูมิภาค เพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัยให้สอดคล้องกับนโยบายประเทศ โดยรับฟังและหารือเชิงนโยบายจากกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม (อว.) พร้อมนี้ได้จัดแสดงนิทรรศการงานวิจัยและนวัตกรรมที่สอดคล้องกับนโยบายในการพัฒนาประเทศ โดยแบ่งเป็น 3 หัวข้อ ได้แก่ สร้างคน ส่งเสริมให้มีการจัดการศึกษาทุกช่วงวัย สร้างนวัตกรรม ที่สามารถนำไปพัฒนาและนำไปแก้ปัญหาระดับประเทศและระดับโลกได้ และสร้างความเข้มแข็ง ให้กับเศรษฐกิจและลดความเหลื่อมล้ำในสังคมนอกจากนั้นยังได้นำงานวิจัยและนวัตกรรมของมหาวิทยาลัยที่ถ่ายทอดองค์ความรู้สู่ประชาชนให้สามารถอยู่ได้อย่างมีความสุขมาจัดแสดง พร้อมจำหน่ายอีกด้วย”

โดยในช่วงบ่าย ได้จัดให้มีเวทีรัฐมนตรี อว.พบเครือข่ายผู้นำนิสิตนักศึกษาในพื้นที่ภาคเหนือ จำนวนกว่า 80 คน เพื่อพบปะและแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นกับรัฐมนตรี คณะผู้บริหารระดับสูง ของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม เพื่อนำข้อเสนอแนะไปพัฒนาต่อไป

« 1 ของ 2 »

News : 0001

206,710 total views, 3,533 views today