สกสว. พม. จับมือ มน. ร่วมผลักดัน “MICE วิสาหกิจชุมชนแก้วิกฤตประเทศ” 

เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2563 ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.กาญจนา เงารังษี อธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร พร้อมด้วย นายเกรียงวิชญ์ เตชวิทยไวทิน รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุภาวดี โพธิยะราช ผู้อำนวยการภารกิจ การจัดทำแผนงบประมาณ สำนักงานคณะกรรมการการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ให้การต้อนรับ นายจุติ ไกรฤกษ์  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ในโอกาสที่เดินทางมาเป็นประธานในพิธีเปิดงานสัมมนา“MICE วิสาหกิจชุมชนแก้วิกฤตประเทศ” และปาฐกถาพิเศษเชิงนโยบาย ในหัวข้อ “MICE วิสาหกิจชุมชนแก้วิกฤตประเทศ” ซึ่งงานในวันนี้เป็นความร่วมมือระหว่าง 3 องค์กร ประกอด้วย สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และมหาวิทยาลัยนเรศวร เพื่อร่วมสร้างโอกาสทางธุรกิจให้แก่ชุมชน ซึ่งอุตสาหกรรมไมซ์ (MICE ถือเป็นอุตสาหกรรมหนึ่งที่จะช่วยต่อยอดให้ชุมชนมีความเข้มแข็ง และมีความพร้อมในการสร้างรายได้ มุ่งเน้นพัฒนาพื้นที่ และวิสาหกิจชุมชน  รวมถึงเพิ่มกิจกรรมใหม่ เพื่อรองรับการจัดงานไมซ์ สร้างความรู้ความเข้าใจถึงประโยชน์ของธุรกิจไมซ์ในการพัฒนาเศรษฐกิจ และกระจายรายได้สู่ภูมิภาค เสริมสร้างศักยภาพของชุมชนที่เข้มแข็ง รวมทั้งเพิ่มทักษะในเรื่องของการบริหารจัดการ และต่อยอดความยั่งยืนให้ชุมชนในการทำธุรกิจ  เพื่อพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ต่อไป  

ภายในงานมีกิจกรรมที่น่าสนใจและตอบโจทย์ความต้องการของชุมชน และการเสวนาเพื่อร่วมสร้างความเข็มแข็งของธุรกิจ  MICE ในหัวข้อที่น่าสนใจ อาทิ  “มุมมองอนาคตการขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากกับการพัฒนาประเทศ” และ “วิสาหกิจเพื่อสังคมอย่างยั่งยืน” และการบรรยาย หัวข้อ “eCommerce ชุมชน เพื่อเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันผู้ประกอบการเอสเอ็มอีไทย” โดยผู้บริหาร ผู้แทนองค์กรภาครัฐ เอกชน และชุมชนที่เกี่ยวข้อง    

นอกจากนี้ยังมีการจัดนิทรรศการ ออกร้านและจำหน่ายสินค้าของหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ภาควิชาการ และชุมชน ในจังหวัดพิษณุโลก อุตรดิตถ์ พิจิตร กำแพงเพชร สุโขทัย เพชรบูรณ์ และตาก ผู้ที่สนใจสามารถเข้าร่วมงานได้ตั้งแต่วันที่ 23 – 24 กันยายน 2563  ณ ศูนย์แสดงนิทรรศการและ การประชุมนานาชาติสมเด็จพระนเรศวรมหาราช มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก  

News : 0492 

282 total views, 4 views today