การสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการวิทยาลัยเพื่อการค้นคว้าระดับรากฐาน

: : ประกาศคณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการวิทยาลัยเพื่อการค้นคว้าระดับรากฐาน เรื่อง  รับสมัครผู้สนใจเข้ารับการสรรหาเพื่อดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยเพื่อการค้นคว้าระดับรากฐาน มหาวิทยาลัยนเรศวร :

: : ประกาศคณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการวิทยาลัยเพื่อการค้นคว้าระดับรากฐาน เรื่อง การกำหนดขั้นตอน วิธีการ วัน เวลา สถานที่ในการเสนอชื่อและหลักเกณฑ์การสรรหา ผู้สมควรดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยเพื่อการค้นคว้าระดับรากฐาน มหาวิทยาลัยนเรศวร : : 

366 total views, 1 views today