อบรมคุณธรรม จริยธรรม และการปฎิบัติตามจรรยาบรรณของบุคลากร 

วันที่ 11 กันยายน 2563 เวลา 08.30 น. ณ ห้องพระราชทานปริญญาบัตร ชั้น2 อาคารอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยนเรศวร กองการบริหารงานบุคคล สำนักงานอธิการบดี จัดอบรมคุณธรรม จริยธรรม และการปฎิบัติตามจรรยาบรรณของบุคลากรมหาวิทยาลัยนเรศวร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โดยมีศาสตราจารย์พิเศษ ดร.กาญจนา เงารังษี อธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร เป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมทั้งได้รับเกียรติจาก ดร.สุชาติ เมืองแก้ว ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษประจำมหาวิทยาลัยนเรศวร มาเป็นวิทยากรในการบรรยายในหัวข้อ “จริยธรรมและจรรยาบรรณของบุคลากรในสถาบันอุดมศึกษา”  

ทั้งนี้มหาวิทยาลัยนเรศวรมีนโยบายให้บุคลากรทุกคนพึงยึดถือ และปฏิบัติงานด้วยหลักคุณธรรม จริยธรรม ความโปร่งใส โดยให้สอดคล้องและเป็นไปตามวิศัยทัศน์ของมหาวิทยาลัยที่กำหนดไว้ว่า “ภายในปี 2564 มหาวิทยาลัยนเรศวร เป็นมหาวิทยาลัยที่จัดอยู่ใน ลำดับ 1 ใน 250 ของเอเชียตาม QS University Rankings : Asia” ซึ่งการจัดโครงการอบรมในครั้งนี้ มุ่งหวังให้บุคลากรทุกคนได้ประพฤติดี เป็นผู้ทรงไว้ซึ่งคุณธรรม จริยธรรมในการปฏิบัติงาน และรู้บทบาทหน้าที่การทำงานในสถาบันอุดมศึกษา ตลอดจนสามารถนำมาปฎิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป      

181 total views, 1 views today