โชว์ผลงาน จากวิทยานิพนธ์สู่นวัตกรรมเชิงพาณิชย์และพัฒนาสังคม  

เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2563 รองศาสตราจารย์ ดร.วารีรัตน์ แก้วอุไร รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร กล่าวแสดงความยินดีแก่ผู้ได้รับรางวัลจากการประกวดนวัตกรรมจากวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ ซึ่งจัดขึ้นเพื่อเป็นแรงกระตุ้นและให้กำลังใจแก่นิสิตระดับบัณฑิตศึกษาในการสร้างสรรค์ผลงานวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระที่มีคุณภาพ สามารถต่อยอดเชิงพาณิชย์ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม และสร้างองค์ความรู้ใหม่ที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาสังคมและประเทศในด้านต่างๆ ภายในงานได้จัดแสดงผลงานของนิสิตปริญญาโทและปริญญาเอก ใน 3 กลุ่มสาขาวิชา ได้แก่ กลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ กลุ่มวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี และกลุ่มสังคมศาสตร์ จำนวน 31 ผลงาน ณ โถงชั้น อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยนเรศวร 

 

« 1 ของ 2 »

460 total views, 2 views today