ม.นเรศวร เตรียมความพร้อม ระบบ TCAS 64

วันที่ 28 สิงหาคม 2563 เวลา 09.00น. รองศาสตราจารย์ ดร.วารีรัตน์ แก้วอุไร รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร ให้การต้อนรับผู้บริหาร ผู้อำนวยการ อาจารย์แนะแนวการศึกษาและนักเรียนของโรงเรียนในเขตพื้นที่ให้บริการของมหาวิทยาลัย จำนวนกว่า 600 คน ที่เดินทางมาร่วมรับฟังโครงการสัมมนาเพื่อเตรียมความพร้อมในการรับสมัครสอบคัดเลือกนักเรียน เพื่อเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยนเรศวร ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2564  ทั้งนี้ได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.วารีรัตน์ แก้วอุไร รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร บรรยายและทำความเข้าใจ เรื่อง “นโยบายการรับนิสิตเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยนเรศวร” พร้อมทั้ง ดร.พีระพงศ์ ตริยเจริญ  ผู้จัดการระบบ TCAS จากที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) ได้ให้เกียรติบรรยายชี้แจงและทำความเข้าใจกับผู้บริหารและอาจารย์แนะแนวโรงเรียนให้ทราบถึง กระบวนการขั้นตอนต่างๆ ในการสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาผ่านระบบ TCAS ปีการศึกษา 2564 ก่อนที่ผู้เข้าร่วมจะนำข้อมูลที่ได้รับไปแนะแนวให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในโรงเรียนของตนเองต่อไป โดยบรรยากาศในการจัดสัมมนามีการตอบข้อซักถาม และเปิดให้ผู้เข้าร่วมได้รับชมนิทรรศการจากคณะ/วิทยาลัยต่างๆอีกด้วย

การจัดโครงการสัมมนาให้กับผู้บริหารและอาจารย์แนะแนวโรงเรียนในครั้งนี้ เป็นอีก 1 โครงการที่กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวรจัดขึ้นเป็นประจำทุกปีเพื่อเป็นการชี้แจงและทำความเข้าใจให้กับผู้บริหารและอาจารย์แนะแนวโรงเรียนทราบถึงกระบวนการขั้นตอนการรับสมัครและคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2564 ในระบบ TCAS ทั้ง 5 รอบของมหาวิทยาลัย ซึ่งในปีการศึกษา 2563 ที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยสามารถรับนิสิตเข้าศึกษาได้จำนวน 6,595 คน สำหรับในปีการศึกษา 2564 นี้ มหาวิทยาลัยมีเป้าหมายการรับถึง 9,000 คน

 

1,007 total views, 4 views today