โครงการค่ายฝึกทักษะวงดนตรีลูกทุ่งมหาวิทยาลัยนเรศวร NU BAND 

วันที่ 27 สิงหาคม 2563  นางศิริวรรณ กมลพัฒนะ  ผู้อำนวยการกองกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยนเรศวร   ให้เกียรติเปิดกิจกรรม โครงการค่ายฝึกทักษะเชิงปฏิบัติการวงดนตรีลูกทุ่งมหาวิทยาลัยนเรศวร NU BAND  พร้อมทั้งกล่าวต้อนรับนิสิตจากโครงการผู้มีความรู้ ความสามารถพิเศษทางด้านศิลปวัฒนธรรมโครงการลูกพระฆเนศ ซึ่งเป็นการอบรมฝึกทักษะโดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ ด้านการร้อง เต้น เล่นดนตรี จัดขึ้นระหว่างวันที่ 28-30 สิงหาคม 2563 ณ อาคารกิจกรรมด้านศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยนเรศวร  

การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ ได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ ได้แก่ นายนพรัตน์ ลาโม้ วิทยากร ด้านหางเครื่อง จากคณะวงลูกทุ่งหมอลำระเบียบวาทศิลป์นายอภิรักษ์ สัตย์ชาพงษ์ วิทยากรด้านดนตรี การขับร้อง นายพลธรายุทธ ทิพยุทธ วิทยากรด้านดนตรีจากวิทยาลัยดุริยางศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดลว่าที่ร.ต. อิสรานุวัฒน์ วินทะสมบัตินายศราวุธ สุดงูเหลือม วิทยากรกระบวนการ มีผู้เข้าร่วมเป็นนิสิตจากโครงการผู้มีความรู้ ความสามารถพิเศษทางด้านศิลปวัฒนธรรมโครงการลูกพระฆเนศ ตลอดจนนิสิตที่สนใจ จำนวนทั้งสิ้น 130 คน 

ขอขอบคุณภาพ วงดนตรีลูกทุ่งมหาวิทยาลัยนเรศวร nu band 

 

419 total views, 2 views today