รักแม่…รักแผ่นดินแม่ กับ “แม่ของ NUDS”

รักแม่…รักแผ่นดินแม่ กับ “แม่ของ NUDS”

เพราะ“แม่คือ ครูคนแรกของลูก” และ “ครู คือแม่คนที่ 2 ของนักเรียน”

NUDS ส่งเสริมสัมพันธ์สถาบันครอบครัว ในฐานะ “แม่ของ NUDS” ตัวแทนรับมอบความรักจากลูกทุกคน ในกิจกรรม รักแม่…รักแผ่นดินแม่

วันที่ 14 สิงหาคม 2563 โรงเรียนสาธิตฯ ใส่ใจสถาบันครอบครัว ความรักของแม่ และการเป็นลูกที่ดี จัดกิจกรรมส่งเสริมให้นักเรียนได้เรียนรู้ถึงพระคุณแม่ ทั้งแม่ของแผ่นดิน คือ การเทิดทูนและเผยแพร่พระเกียรติคุณสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง พร้อมทั้งปลูกฝังให้นักเรียนกล้าแสดงออกในการแสดงความรักต่อแม่ หรือผู้มีพระคุณ โดยมีศาสตราจารย์พิเศษ ดร.กาญจนา เงารังษี อธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร ตัวแทนของผู้นำของมหาวิทยาลัยนเรศวร มาเป็น “คุณยายอธิการฯ” และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุดากาญจน์ ปัทมดิลก รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร (ปฐมวัยและประถมศึกษา) ตัวแทนของโรงเรียนในฐานะ “คุณแม่ของ NUDS” รวมทั้งผู้บริหาร และคุณครู ที่จะมาร่วมเป็นตัวแทนส่ง – รับมอบความรัก ในฐานะแม่ ให้นักเรียนทุกคนที่จะได้รับความรัก และความรู้ เสมือนเป็นลูกๆ อย่างอบอุ่น และมีกำลังใจ ภายใต้บรรยากาศของธีมงาน “รักแม่…รักแผ่นดินแม่” ณ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร (ปฐมวัยและประถมศึกษา)

นางบุญมนัสญา สินสุข /ข่าว
นายณัชนพ นามะวงศ์/นางสาวฐิติกา ผิวเขียว/ภาพ
ผศ.ดร. สุดากาญจน์ ปัทมดิลก/แปล

 

 

Love Mom…Love Motherland with “NUDS Mothers”

Mother is “the first teacher of children” and “the second mother of students.”

Naresuan University Demonstration School (Kindergarten and Primary) strengthens the family bond as “NUDS Mother” to receive love from all children in the event “Love Mom & Motherland.”

On 14 August 2020, NUDS enlivened the family institution, mothers’ love and children’s gratitude to their own mother and Mother of the Land: Her Majesty Queen Sirikit the Queen Mother, including other benefactors. In the event, Professor Dr. Kanchana Ngourungsi, President of Naresuan University, acted as “Grandma President” whereas Assistant Professor Dr. Sudakarn Patamadilok, NUDS Director, together with the school’s administrators and staff, performed as “NUDS Mothers” for all students. The atmosphere was full of love and warmth throughout the event “Love Mom…Love Motherland” at NUDS.

Ms. Boonmanutsaya Sinsuk/News
Mr. Natchanop Namawong/Ms. Thitika Phiokhiao/Photos
Assist. Prof. Dr. Sudakarn Patamadilok/Translation

« 1 ของ 2 »

 

 

 

 

 

 

494 total views, 3 views today