ม.นเรศวร จัดอบรม “กลยุทธ์ในการสร้างแบรนด์ให้ติดตลาด” 

เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2563 ศาสตราจารย์ ดร.จิรวัฒน์ พิระสันต์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยศ เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ “กลยุทธ์ในการสร้างแบรนด์ให้ติดตลาด เพื่อบ่มเพาะธุรกิจให้เกิดผู้ประกอบการใหม่พัฒนาสู่บริษัทเต็มรูปแบบในอนาคต และเพื่อสร้างองค์ความรู้ให้นิสิต อาจารย์ บุคลากรภายในมหาวิทยาลัย ผู้ประกอบการที่สนใจในการสร้างแบรนด์ ให้เกิดแนวคิดแนวทางขั้นตอนการสร้างแบรนด์สินค้าและองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ ก่อให้เกิดมูลค่าเพิ่มในตัวสินค้าและภาพลักษณ์ที่ดีให้กับองค์กร โดยได้รับเกียรติจาก คุณพีรวงศ์ จาตุรงคกุล ผู้เชี่ยวชาญด้านกลยุทธการตลาด การสร้างแบรนด์การพัฒนาผลิตภัณฑ์ และการออกแบบบรรจุภัณฑ์ เป็นวิทยากรบรรยายในครั้งนี้ โดยมีผู้สนใจเข้าร่วมการอบรม กว่า 200 คน ณ ห้องประชุมเอกาทศรถ 301 อาคารเอกาทศรถ มหาวิทยาลัยนเรศวร 

ขอบคุณภาพจากคุณเตชธรรม ทิพยมณฑล 

0467_ข่าว 

345 total views, 1 views today