อนุมัติเป็นรุ่นที่ 2 แล้ว บัณฑิตพันธุ์ใหม่ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร 

 

        คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ได้รับการอนุมัติการผลิตบัณฑิตพันธุ์ใหม่ หลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุ รุ่นที่ 2 ซึ่งได้รับการสนับสนุนจาก กระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 
โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมศักดิ์ โทจำปา เป็นผู้รับผิดชอบโครงการ และมีรองศาสตราจารย์ ดร.ชมนาด วรรณพรศิริ คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ เป็นที่ปรึกษาโครงการ 

        สำหรับหลักสูตรฯ ดังกล่าวมี ดร.รุ่งทิวา บุญประคม, ดร.อัมราภรณ์ ภู่ระย้า, ดร.ศิริกนก กลั่นขจร และอาจารย์กิตติศักดิ์ คัมภีระ เป็นอาจารย์ผู้สอน สามารถติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้เร็ว ๆ นี้ 

 

116,539 total views, 6 views today