ดนตรี ไม่มีวันตาย Music Never Dies

Music Never Dies

ดนตรี ไม่มีวันตาย

 

     Once upon a time… seven musical notes amazingly inspired the whole world. These different pitches have become rhythms, melodies and lyrics that give people joy, make nationalities share the same feelings and hearten all livings. Today, music still remains meaningful and magical, raising our spirits marvelously. No matter how time passes by, music is always “the beautiful aesthetics…that never die.”

     To create such philosophy of art, Naresuan University Demonstration School (Kindergarten and Primary) invites a great expert of Thai classical music, Assistant Professor Acting Sub Lieutenant Dr. Sophon Lawan or “Teacher So,” Deputy Dean for Student Affairs and Art-Culture Supports, including “Teacher Bom” Mr. Theeranai Ratanapoom with a musical team from Faculty of Humanities, Naresuan University to be “NUDS Volunteer Teachers” who teach the course of music for Grade-1 students in the academic year 1/2020. The team inspires the kids by teaching them to play the song Old MacDonald Had a Farm with Ankalung, a traditional musical instrument. The session definitely creates a lot of fun, helping the students learn Thai musical skills and English words simultaneously. This is another subject that gives children happy through Play-to-Learn activities at NUDS.

Ms. Boonmanutsaya Sinsuk/News
Ms. Thitika Phiokhiao/Photos
Assist. Prof. Dr. Sudakarn Patamadilok/Translation

 

     กาลครั้งหนึ่ง…นานมาแล้ว โน้ตดนตรีเพียง 7 ตัว ได้สร้างแรงบันดาลไปทั่วโลก จากเสียงไม่กี่เสียง กลายเป็นจังหวะ ท่วงทำนอง และคำร้อง ที่ทำให้ทุกคนมีชีวิตชีวา ทุกเชื้อชาติรู้สึกแบบเดียวกัน และทุกสรรพสิ่งได้รับความจรรโลงใจ วันนี้ ดนตรี ยังคงความหมายและความมหัศจรรย์ที่กล่อมเกลาจิตวิญญาณของผู้คนมากมายได้อย่างน่าทึ่ง ไม่ว่าจะผ่านกี่ยุคสมัย ดนตรี ยังคงเป็น “สุนทรียศาสตร์ที่งดงาม…และไม่มีวันตาย”

     เพื่อสรรสร้างสุนทรียศาสตร์จากดนตรี โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร (ปฐมวัยและประถมศึกษา) ได้เรียนเชิญผู้เชี่ยวชาญด้านดนตรีไทย นำโดย ผศ.ว่าที่ร้อยตรี ดร.โสภณ ลาวรรณ์ รองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิตและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม หรือ “ครูโส” ของเด็กๆ และ “ครูพี่บอม” คุณธีรนัย รัตนภูมิ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป พร้อมทีมงานจากคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร มาเป็น “คุณครูจิตอาสา” เพื่อสอนวิชาดนตรี และสร้างแรงบันดาลใจให้แก่นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ในภาคการศึกษา 1/2563 โดยเริ่มจากนำเครื่องดนตรีไทย “อังกะลุง” มาให้เด็กๆ เล่นเป็นเพลงสากล เช่น Old MacDonald Had a Farm ซึ่งสร้างความสนุกสนานให้แก่นักเรียนเป็นอย่างมาก นอกจากนี้ เด็กๆ ยังได้เรียนรู้ทักษะดนตรีไทยและคำศัพท์ภาษาอังกฤษได้ในเวลาเดียวกัน นับว่าเป็นอีกหนึ่งรายวิชาที่สร้างความสุขให้เกิดขึ้นผ่านกิจกรรม Play to Learn ณ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร (ปฐมวัยและประถมศึกษา)

นางสาวบุญมนัสญา สินสุข /ข่าว
นางสาวฐิติกา ผิวเขียว/ภาพ
ผศ.ดร. สุดากาญจน์ ปัทมดิลก/แปล

 

238 total views, 1 views today