27 กรกฎาคม – 2 สิงหาคม นี้ ม.นเรศวร ขอเชิญร่วมงานเกษตรนเรศวร ครั้งที่ 17 “ฝ่าวิกฤตเศรษฐกิจไทย ด้วยเกษตร 4.0”

    เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2563 ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.กาญจนา เงารังษี อธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร ให้การต้อนรับ นายพิพัฒน์ เอกภาพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก และศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์ เกษม วัฒนชัย องคมนตรี ในโอกาสที่เดินทางมาเป็นประธานกล่าวเปิดงานเกษตรนเรศวร ครั้งที่ 17 (เกษตรภาคเหนือตอนล่าง) “ฝ่าวิกฤตเศรษฐกิจไทย ด้วยเกษตร 4.0” พร้อมการปาฐกถาพิเศษ  ในหัวข้อ “ฝ่าวิกฤตเศรษฐกิจไทยด้วยนวัตกรรมเกษตร”

    ด้าน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พีระศักดิ์  ฉายประสาท  คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้กล่าวถึงวัตถุประสงค์การจัดงานเกษตรนเรศวร ครั้งที่ 17 เพื่อเผยแพร่ผลงานวิจัยของนักวิจัย และนักวิชาการด้านวิทยาศาสตร์การเกษตร อุตสาหกรรมเกษตร และ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจากหน่วยงานต่างๆ โดยเฉพาะในเขตพื้นที่ภาคเหนือตอนล่างออกสู่สาธารณะ และเพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ และระดมความคิดเห็น ระหว่างนักวิชาการทั้งภาครัฐ และเอกชน อันจะนำไปสู่การเสริมสร้างและพัฒนาคุณภาพงานวิจัยในด้านวิทยาศาสตร์การเกษตร อุตสาหกรรมการเกษตร และทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตลอดจนภาคธุรกิจเกษตร เพื่อเป็นแนวทางเสนอแนะแก่ภาครัฐ ภาคเอกชนในการผลิตผลผลิตทางการเกษตร และผลิตภัณฑ์อาหารที่มีคุณภาพ ตลอดจนการส่งเสริมสู่ภาคธุรกิจโดยตัวของเกษตรกรและผู้ประกอบการเอง โดยกำหนดจัดงานในระหว่างวันที่ 27 กรกฎาคม – 2 สิงหาคม 2563 ณ คณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยนเรศวร

    ภายในงานจัดให้มีบรรยายพิเศษ หัวข้อ “ฝ่าวิกฤตเศรษฐกิจไทย ด้วยนวัตกรรมเกษตร 4.0” โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัครวิทย์ กาญจนโอภาษ ผู้อำนวยการเมืองนวัตกรรมอาหาร (Food Innopolis) และนายสมศักดิ์ มาอุทธรณ์ กรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส บริษัทสยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น จำกัด การเสวนาทางวิชาการ ทางด้านสัตวศาสตร์ ในหัวข้อ “การปรับตัวของอุตสาหกรรมการเลี้ยงสุกรและสถาบันการศึกษาต่อวิกฤตการณ์ปัจจุบัน” โดยผู้เชี่ยวชาญทั้งภาครัฐและเอกชน การบรรยายพิเศษ เรื่อง “โรงงานผลิตพืช: การเกษตรสำหรับอนาคต (PFAL: the Agricutlure for the Future)” โดย รศ.ดร.ธรรมศักดิ์ ทองเกตุ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ การบรรยายพิเศษ เรื่อง “การทำธุรกิจโรงงานผลิตพืชให้ประสบความสำเร็จ (How to run the successful PFAL business)” โดย คุณชิงชัย คนธรรพ์สกุล กรรมการผู้จัดการบริษัทซิวิค มีเดีย จำกัด และการประกวดสัตว์เลี้ยง ประกอบด้วย การประกวดปลากัดนเรศวร (วันที่ 31 กรกฎาคม – 2 สิงหาคม 2563) การประกวดไก่ชนนเรศวร (วันเสาร์ที่ 1 สิงหาคม 2563) การประกวดไก่ตั้ง-ไก่ต่อ (วันอาทิตย์ที่ 2 สิงหาคม 2563)

    การอบรมในหัวข้อต่างๆ อาทิ

– การอบรม “หลักเกณฑ์วิธีการที่ดีในการผลิตอาหารสำหรับผู้ประกอบการรุ่นใหม่”

– การอบรม “นวัตกรรมการแปรรูปน้ำผลไม้สกัดแบบพาสเจอร์ไรส์เย็นด้วยความดันสูง

– การอบรม “การผลิตกบเชิงพาณิชย์”

– การอบรม “การผลิตองุ่นเชิงพาณิชย์ในเขตภาคเหนือตอนล่าง”

– การอบรม “เทคนิคการผลิตและเพิ่มปริมาณจุลินทรีย์ในการควบคุมแมลงศัตรูพืชในนาข้าว”

– การอบรม “การผลิตเชื้อราไตรโคเดอร์มาป้องกันโรคพืช”

– การอบรม “การผลิตขนมขบเคี้ยวจากธัญพืชด้วยเครื่อง extruder”

– การอบรม “เทคนิคการใช้สารกำจัดศัตรูพืชอย่างถูกต้องและปลอดภัย”

– การอบรม “กัญชงและกัญชาทางการแพทย์”

– การอบรม “การผลิตและแปรรูปทุเรียนและกล้วยหอมเชิงพาณิชย์”

– การอบรม “นวัตกรรมการผลิตผักและผลไม้อบแห้งด้วยตู้อบไมโครเวฟสูญญากาศและอินฟราเรดสูญญากาศ”

223 total views, 8 views today