ISU ได้เสนอทุนการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา (ปริญญาเอก) English-Taught PHD Programs ให้กับนิสิตและบุคลากรของมหาวิทยาลัย ใน 3 สาขาวิชา

      ตามที่มหาวิทยาลัยได้มีความร่วมมือร่วมกับ I-Shou University (ISU) ประเทศไต้หวัน และเพื่อให้การสร้างความร่วมมือทางวิชาการร่วมกันเป็นไปอย่างสัมฤทธิ์ผล ในการนี้ ISU ได้เสนอทุนการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา (ปริญญาเอก) English-Taught PHD Programs ให้กับนิสิตและบุคลากรของมหาวิทยาลัย ใน 3 สาขาวิชา ดังนี้

1. Information Engineering
2. Biotechnology and Chemical Engineering
3. Management

โดยผู้ได้รับทุนจะได้รับการสนับสนุนค่าใช้จ่าย ดังนี้
• ค่าธรรมเนียมการศึกษา 3 ปี
• ค่าที่พัก 3 ปี
• การให้ความร่วมมือทางด้านการวิจัย โดยขึ้นอยู่กับโครงการวิจัยจากที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ของผู้ขอรับทุน

      ทั้งนี้ นิสิต/บุคลากรของคณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสารที่สนใจ สามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมและยื่นเอกสารการสมัครได้ที่ https://enroll.isu.edu.tw/DI/ โดยจะหมดเขตการยื่นสมัคร ภายในวันที่ 20 ก.ค. 2563

Download เอกสารแนบ

480 total views, 5 views today