MOU พัฒนาการศึกษากำลังพลกองทัพภาคที่ 3

      เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2560 ศาสตราจารย์ พิเศษ ดร.กาญจนา เงารังษี รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยนเรศวร ให้การต้อนรับ พลโทวิจักษฐ์ สิริบรรสพ แม่ทัพภาคที่ 3 ในโอกาสที่เดินทางมาร่วมลงนามความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง มหาวิทยาลัยนเรศวร กับ กองทัพภาคที่ 3  เพื่อพัฒนาความรู้และยกระดับคุณวุฒิทางการศึกษาของบุคลากรกองทัพให้มีประสบการณ์สูงขึ้น อีกทั้งยังเป็นการสร้างเครือข่ายทางการศึกษา วิจัย อบรม สัมมนา ประชุมวิชาการ และกิจกรรมทางวิชาการอื่นๆ รวมถึงการสร้างเครือข่ายทางวิชาการ รวมถึงการแลกเปลี่ยนข้อมูล ข่าวสาร ผลงานวิชาการ อันจะก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดใน  การพัฒนาหน่วยงานทั้งสอง โดยจัดให้มีพิธีลงนามความร่วมมือ ณ ห้องประชุมสุพรรณกัลยา 1 มหาวิทยาลัยนเรศวร

 

        ด้าน รองศาสตราจารย์ ดร.พัชรินทร์ สิรสุนทร คณบดีคณะสังคมศาสตร์ม.นเรศวรกล่าวเพิ่มเติมว่า กองทัพภาคที่ 3 และมหาวิทยาลัยนเรศวร ได้มีการจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการร่วมกัน กับสถาบันวิชาการทหารบกชั้นสูง เมื่อปี พ.ศ.2548 และได้มีการจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการร่วมกันกับกองทัพภาคที่ 3 เมื่อปี พ.ศ.2555 เพื่อดำเนินการจัดการเรียนการสอนตามหลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา โดย คณะสังคมศาสตร์ ได้เปิดหลักสูตรระดับปริญญาโท สาขาวิชานโยบายสาธารณะ และหลักสูตรระดับปริญญาตรี สาขาวิชาพัฒนาสังคม ให้กับกำลังพลของของทัพภาคที่ 3 ตั้งแต่ปีการศึกษา 2549 ต่อเนื่องจนถึงในปีการศึกษาปัจจุบัน ปีการศึกษา 2560 นับได้ว่ามีกิจกรรมทางวิชาการอย่างต่อเนื่องเรื่อยมา  ทั้งนี้ เนื่องจากบันทึกข้อตกลงได้ครบกำหนดระยะเวลาความร่วมมือแล้ว จึงกำหนดจัดให้มีความร่วมมือทางวิชาการฉบับใหม่ขึ้น เพื่อสานต่องานด้านวิชาการอันจะก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในอนาคต

954 total views, 4 views today