ม.นเรศวร ปลูกต้นไม้เพิ่มที่สีเขียว เนื่องในโอกาสครบรอบ 30 ปี มหาวิทยาลัยนเรศวร  

    วันจันทร์ที่ 20 กรกฏาคม 2563 ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.กาญจนา เงารังษี อธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร พร้อมด้วย ศาสตราจารย์ ดร.จิรวัฒน์ พิระสันต์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พีรธร บุญรัตพันธุ์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร  ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ “ปลูกต้นไม้เพื่อเพิ่มพื่นที่สีเขียวในมหาวิทยาลัยนเรศวร” เนื่องในโอกาสครบรอบ 30 ปี มหาวิทยาลัยนเรศวร โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดลเดช ตั้งตระการพงษ์ ผู้ช่วยอธิการบดี เป็นผู้กล่าวรายงาน ณ บริเวณทางเข้าแปลงวิจัยฝึกทักษะทางการเกษตร โดยมีผู้บริหารและบุคลากรเข้าร่วมกว่า 100 คน กิจกรรมครั้งนี้ เป็นการปลูกล้วยน้ำว้าพันธุ์มะลิอ่อง เพื่อเป็นการเพิ่มพื้นที่สีเขียวภายในมหาวิทยาลัย พร้อมทั้งเปิดตัวสวนปันสุข ร่วมสืบสานพระราชปณิธานพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร พระองค์ทรงพระราชทานในเรื่องปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อให้สามารถดำรงชีวิตอยู่ได้อย่างยั่งยืน มั่นคง และปลอดภัย ภายใต้ความเปลี่ยนแปลงต่างๆที่เกิดขึ้น ซึ่งในสถานการณ์ปัจจุบัน สามารถเห็นผลได้อย่างชัดเจนว่า ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สามารถนำพาให้ผ่านพ้นภาวะวิกฤตต่างๆ ได้ 

    มหาวิทยาลัยนเรศวร น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้จึงได้มีแนวคิดในการจัดทำสวนปันสุขและสวนผลไม้ขึ้นภายในมหาวิทยาลัย โดยการทำแปลงผักสวนครัว เพื่อให้ประชาคม บุคลากร และนิสิต สามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตที่มีคุณภาพ ผักปลอดสารพิษ ปลอดภัยได้จากสวน และยังได้จัดสรรพื้นที่สำหรับทำสวนผลไม้ชนิดต่างๆขึ้นอีกด้วย  ทั้งนี้เพื่อสร้างระบบอาหารและความสุขที่ยั่งยืนต่อไป 

431 total views, 3 views today