สภานิสิต มหาวิทยาลัยนเรศวร จัดเปิดโลกกิจกรรม ปี 2563 ตอน “NEW NORMAL ก้าวใหม่ ห่างไกล เพื่อใกล้กัน”

    การดำเนินชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัยนั้น นิสิตที่เข้ามาต้องใช้เวลาในการปรับตัว ทั้งด้านการเรียนและการดำเนินชีวิตในสังคมที่กว้างขึ้น การเข้าร่วมกิจกรรมของชมรมต่างๆ เป็นอีกสิ่งหนึ่งที่จะช่วยขัดเกลาและพัฒนาทักษะ เช่น ทักษะการทำงานร่วมกับผู้อื่น ทักษะการวางแผน ทักษะการแก้ไขปัญหา ทักษะการสื่อสาร  เพื่อให้นิสิตได้พัฒนาตนเองไปสู่การเป็นบัณฑิตที่พึงประสงค์  การจัดโครงการเปิดโลกกิจกรรมในแต่ละปี จึงเป็นอีกหนึ่งโครงการที่เปิดโอกาสให้นิสิตใหม่ได้เก็บเกี่ยวประสบการณ์ ในรูปแบบการเข้าร่วมกิจกรรมขององค์กรกิจกรรมตามความถนัดและความสนใจ เตรียมพร้อมสู่การพัฒนาศักยภาพในแต่ละด้าน ซึ่งมหาวิทยาลัยนเรศวรได้เล็งเห็นถึงความสำคัญกับการพัฒนานิสิตให้เป็นบัณฑิตที่มีคุณภาพในวันข้างหน้า มีความพร้อมในการงานจริง มีความอดทน  มีความเสียสละและมีจิตอาสา

    นายยุทธนา สมบุญยอด นิสิตคณะสังคมศาสตร์ ประธานสภานิสิต มหาวิทยาลัยนเรศวร กล่าวว่า การจัดโครงการเปิดโลกกิจกรรม ปี 2563 มาในชื่อตอนNEW NORMAL ก้าวใหม่ ห่างไกล เพื่อใกล้กัน” จัดขึ้นเมื่อช่วงระหว่างวันที่ 12 – 14 กรกฎาคม 2563 โดยมีแนวคิดว่าถึงจะอยู่ในพื้นที่ห่างไกลจากกัน ในเรื่องของสถานการณ์โควิด แต่ยังมีเรื่องของโลกโซเชียลหรือ Social media ซึ่งสิ่งนี้จะเป็นจุดเชื่อมให้ทุกคนมาใกล้กันได้ โดยที่ไม่ต้องมาพบเจอกัน นับเป็นช่องทางในการเลือกองค์กรกิจกรรมในรูปแบบออนไลน์ที่นิสิตไม่จำเป็นต้องมารวมตัวกันเหมือนเดิม และสะดวกมากขึ้น (ได้รับชั่วโมงกิจกรรมกลาง) มีการแนะนำชมรมให้กับนิสิตได้รับทราบผ่านทางวีดิทัศน์หรือกิจกรรมไลฟ์สดที่จัดขึ้น และให้นิสิตได้เลือกชมรมหรือองค์กรนิสิตส่วนกลางผ่านในช่องทางออนไลน์

    สำหรับชมรมหรือองค์กรกิจกรรม มีการแบ่งออกเป็นจำนวนทั้งสิ้น 5 ด้าน ด้านที่ 1 ด้านส่งเสริมวิชาการและทักษะชีวิต ด้านที่ 2 บำเพ็ญประโยชน์และรักษาสิ่งแวดล้อม  ด้านที่ 3 ด้านส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม และค่านิยมที่ถูกต้อง ด้านที่ 4 ด้านของกีฬานันทนาการ และด้านสุดท้าย ด้านของศิลปวัฒนธรรม อาทิ ชมรมแนะแนวการศึกษา, ชมรมผู้ประกอบการรุ่นเยาว์, ชมรมเพื่อนชาวดอย, ชมรมอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, ชมรมพุทธศาสน์, ชมรมสืบสานล้านนา, ชมรมวงดนตรีลูกทุ่งมหาวิทยาลัยนเรศวร NU BAND, ชมรมเทควันโด, ชมรม TO BE NUMBER ONE, ชมรม NU E-Sports Club ฯลฯ โดยนิสิต 1 คน สามารถเลือกได้ 3 องค์กรกิจกรรมในวันลงทะเบียน

 

 

1,433 total views, 6 views today