ม.นเรศวร จัดพัฒนาบุคลากร เทคนิคการเตรียมผลงานทางวิชาการ กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

    วันที่ 10 กรกฏาคม 2563  กองการบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัยนเรศวร จัดโครงการพัฒนาบุคลากร : เทคนิคการเตรียมผลงานทางวิชาการเพื่อขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ กลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ ณ ห้องสัมมนาเอกาทศรถ 301 อาคารเอกาทศรถ ชั้น 3 มหาวิทยาลัยนเรศวร โดยในวันแรกได้รับเกียรติจากผู้ทรงคุณวุฒิหลายท่านมาเป็นวิทยากรในการบรรยายให้ความรู้ ได้แก่ ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.กาญจนา เงารังษี อธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พีรธร บุญรัตพันธุ์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร, รองศาสตราจารย์ ดร.วิทยา จันทร์ศิลา ที่ปรึกษาคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ

    ซึ่งการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ จัดขึ้นเพื่อให้บุคลากรสายวิชาการได้พัฒนาศักยภาพและเพิ่มขีดความสามารถรวมทั้งได้รับความรู้เกี่ยวกับแนวคิด หลักการ วิธีการ เทคนิค และแนวทางขั้นตอนต่างๆ รวมถึงการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ความคิดเห็น และข้อเสนอแนะ ที่เป็นประโยชน์จากวิทยากร สอดคล้องตามมาตรการเร่งรัดให้บุคลากรที่ยังไม่มีตำแหน่งทางวิชาการในการเตรียมผลงานเพื่อเสนอขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการตาม career patch ของตนเอง และสอดคล้องตามข้อตกลงที่หน่วยงานต้นสังกัดและมหาวิทยาลัยกำหนด

    การจัดโครงการในครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.กาญจนา เงารังษี อธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ และเป็นวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ โดยมีผู้บริหารระดับคณบดี หัวหน้าภาควิชา และอาจารย์ เข้าร่วมโครงการฯ จำนวนกว่า 150 คน

 

535 total views, 4 views today