อธิการบดี ม.นเรศวร มอบเกียรติบัตรและเข็มความประพฤติดี ประจำปี 2563 จากพุทธสมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์

    เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2563 ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 12/2563ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.กาญจนา เงารังษี อธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร มอบเกียรติบัตรและเข็มความประพฤติดี ประจำปี 2563 จากพุทธสมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ ให้แก่นิสิตที่ได้รับรางวัลจำนวน 4 คน ได้แก่ 1) นางสาวเบญจรัตน์  ดีเรือง  คณะศึกษาศาสตร์ 2) นายชลประคัลภ์  ประมวล  คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ 3)นายธนพล   แขวงมาศ คณะทันตแพทยศาสตร์ 4)นางสาวพัชราภรณ์  คงเพ็ชร์  คณะมนุษยศาสตร์ พร้อมรองศาสตราจารย์ ดร.วารีรัตน์ แก้วอุไร ศาสตราจารย์ ดร.จิรวัฒน์ พิระสันต์ รองอธิการบดีและคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยร่วมแสดงความยินดี ที่นิสิตของมหาวิทยาลัยได้รับรางวัลในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมสุพรรณกัลยา 3 อาคารสำนักงานอธิการบดี

 

 

320 total views, 3 views today