ม.นเรศวร ร่วมเสนอแนวคิดในการสร้างคนดี คนเก่ง คนกล้า และโอกาสสู่สังคมเพื่อพัฒนาชาติไทยอย่างยั่งยืน 

    เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2563 ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.กาญจนา เงารังษี อธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร พร้อมคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย ให้การต้อนรับ พลอากาศเอกประจินต์ จั่นตอง ประธานคณะกรรมาธิการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม พร้อมคณะ ในโอกาสที่เดินทางมารับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะในการสร้างคนดี คนเก่ง คนกล้า และโอกาสสู่สังคมเพื่อพัฒนาชาติไทยอย่างยั่งยืน ทั้งนี้ได้มีการเปิดโอกาสให้ผู้นำนิสิตของมหาวิทยาลัยนเรศวร สภานิสิต องค์การนิสิต ได้เสนอแนวทางต่อคณะกรรมาธิการ อาทิ แนวคิดในการสร้างคนดี คนเก่ง คนกล้าที่เกิดขึ้นกับคนตามยุค (Generation) และช่วงวัย (Agingแนวคิดในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์โดยการสร้าง บ่มเพาะ การศึกษา และการฝึกอบรม นอกจากนั้นยังให้ความคิดเห็นในการสร้างความเข้มแข็งในครอบครัว ศาสนสถานและสถานศึกษา การสร้างโอกาสและความยั่งยืนในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ อีกทั้งการพัฒนาชุมชน สังคมและประเทในมุมมองของนิสิต ณ ห้องประชุมสุพรรณกัลยา 3 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยนเรศวร  

« 1 ของ 2 »

News :  0419 

3,523 total views, 1 views today