มหาวิทยาลัยนเรศวร ร่วมกับกระทรวง พม. ยกระดับการฝึกอาชีพ “อาชีพใหม่ ชีวิตใหม่ หลังโควิด-19”

     วันที่ 7 มิถุนายน 2563 เวลา 10.00 น.   ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.กาญจนา เงารังษี อธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร  ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยนเรศวรและกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว (สค.) และร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาและยกระดับการฝึกอาชีพ(อาชีพใหม่ ชีวิตใหม่ หลังโควิด-19) โดยมีนายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (รมว.พม.) เป็นประธานเปิด  ประชุมฯ ทั้งนี้มีกลุ่มเป้าหมาย เป็นประชาชนทั่วไป รวมทั้งคนตกงาน คนว่างงาน และนักเรียน นักศึกษาที่เรียนจบ ซึ่งได้รับผลกระทบจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยโครงการนี้เป็นการ บูรณาการความร่วมมือระหว่างหน่วยงานเพื่อฟื้นฟูคุณภาพชีวิตและเศรษฐกิจฐานราก ณ ห้อง Convention ชั้น 5 โรงแรมท็อปแลนด์ แอนด์ คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ จ.พิษณุโลก

     ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.กาญจนา เงารังษี อธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร กล่าวว่านโยบายของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์สอดคล้องกับนโยบายของมหาวิทยาลัย คือการทำงานแบบมีเครือข่าย ซึ่งมหาวิทยาลัยนเรศวรเป็นแม่ขายสถาบันอุดมศึกษาในพื้นที่ 9 จังหวัดภาคเหนือตอนล่าง ดังนั้น มหาวิทยาลัยพร้อมที่จะดำเนินงานร่วมกับกระทรวงและทุกหน่วยงานอย่างเต็มศักยภาพที่จะช่วยพัฒนาชุมชน สังคมของประเทศให้มีความเข้มแข็ง

     นายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (รมว.พม.)   กล่าวว่า กระทรวง พม. เป็นหน่วยงานภาครัฐที่มุ่งให้ความช่วยเหลือดูแลประชาชนผู้ประสบปัญหาทางสังคมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดี จึงได้จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาและยกระดับการฝึกอาชีพ(อาชีพใหม่ ชีวิตใหม่ หลังโควิด-19) เพื่อบูรณาการความร่วมมือด้วยมิติการทำงานใหม่กับหน่วยงานภาครัฐ 9 กระทรวง รวมทั้งภาคเอกชน ประชาสังคม และประชาชน เพื่อสร้างทุนมนุษย์สำหรับฟื้นฟูเศรษฐกิจฐานรากของจังหวัดพิษณุโลก ให้มีความเข้มแข็ง ด้วยการแนะนำวิถีชีวิตใหม่และอาชีพใหม่ให้กับประชาชนในเขต 9 จังหวัดภาคเหนือตอนล่าง ซึ่งหลังจากนี้ จะมีการติดตามความคืบหน้าในทุกเดือนอย่างต่อเนื่อง เพื่อแก้ปัญหาและยกระดับความเข้มข้นของการทำงาน เพราะปัญหาของประชาชนรอไม่ได้ และต่อจากนี้ จะขับเคลื่อนงานต่อในพื้นที่ภาคใต้และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยจะแนะนำโครงการต่างๆ ไปยังประชาชนกลุ่มเป้าหมาย เพื่อให้ได้มีโอกาสเริ่มต้นชีวิตใหม่ด้วยอาชีพใหม่   ด้วยการจัดทำมาตรการสร้างงานและจ้างงานเพื่อรองรับประชาชนกลุ่มเป้าหมายที่มีความเสี่ยงในการหางานทำไม่ได้และตกงาน  เตรียมความพร้อมในการปรับทักษะอาชีพ เพื่อให้สามารถตอบสนองต่อความต้องการของธุรกิจ อีกทั้งการสร้างทักษะอาชีพใหม่ เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงหลังสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 คลี่คลายขึ้น

     รองศาสตราจารย์ ดร.จักษ์ พันธ์ชูเพชร ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เป็นผู้แทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน กล่าวว่า กระทรวงแรงงานมีความพร้อมในการพัฒนาศักยภาพของแรงงานทั้งกับแรงงานในระบบและแรงงานนอกระบบ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานที่มีอยู่ในทุกจังหวัด มีหลักสูตรการฝึกอบรมที่หลากหลายตอบสนองความต้องการของตลาดแรงงาน ทั้งเพื่อทำงานในภาคอุตสาหกรรม การประกอบอาชีพอิสระ และการทำงานในภาคเกษตรกรรม การที่กระทรวงมาทำงานร่วมกันย่อมเกิดผลดีต่อประชาชน “ณ เวลานี้การดูแลประชาชนไม่ใช่หน้าที่ของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง กระทรวงใดกระทรวงหนึ่ง แต่เราต้องร่วมมือกันในทุกภาคส่วน เพราะความเดือดร้อนของประชาชนรอไม่ได้ และแก้ปัญหาคนเดียวไม่ได้”

 

2,498 total views, 3 views today