ม.นเรศวร จับมือ 6 ภาคีเครือข่าย เสริมสร้างเมืองพิษณุโลกรองรับสังคมสูงวัยอย่างเป็นรูปธรรม

ม.นเรศวร จับมือ 6 ภาคีเครือข่าย เสริมสร้างเมืองพิษณุโลกรองรับสังคมสูงวัยอย่างเป็นรูปธรรม

 

       เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2560 รองศาสตราจารย์ ดร.วิทยา จันทร์ศิลา รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวรร่วมลงนามความร่วมมือยุทธศาสตร์ 10 ปี คนพิษณุโลก เมืองพิษณุโลกรองรับสังคมสูงวัย ภายใต้โครงการเสริมสร้างความยั่งยืนของการพัฒนาเมืองในอนาคต ร่วมกับภาคีเครือข่าย 6 องค์กร ประกอบด้วย 1.องค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศของญี่ปุ่น (JICA)  2.เทศบาลนครพิษณุโลก 3.สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพิษณุโลก 4.สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพิษณุโลก 5.หอการค้าจังหวัดพิษณุโลก และ6.สำนักงานประสานงานสนับสนุนการพัฒนานโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาวะรองรับสังคมสูงวัย เพื่อเสริมสร้างความร่วมมือในการบูรณาการร่วมกันในการนำยุทธศาสตร์ 10 ปี คนพิษณุโลก เมืองพิษณุโลกรองรับสังคมสูงวัย เพื่อขับเคลื่อนไปสู่การปฏิบัติให้เป็นรูปธรรม ตลอดจนสร้างกลไกการดำเนินงานให้เอื้อต่อการดูแลผู้สูงอายุที่อาศัยอยู่ในเขตเทศบาลนครพิษณุโลกที่เชื่อมโยงสอดรับกับแนวนโยบายของรัฐบาลและแผนยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้องเพื่อให้เกิดการดำเนินงานแบบบูรณาการที่มีประสิทธิภาพ มีความต่อเนื่อง ยั่งยืน เป็นรูปธรรม บรรลุผลตามเป้าหมายที่กำหนดไว้อย่างยั่งยืน โดยได้กำหนดวิสัยทัศน์ร่วมกันคือ “เมืองศูนย์กลางที่สวยงาม ประชาชนมีความสุข” ณ ห้องอยุธยา โรงแรมท็อปแลนด์ จังหวัดพิษณุโลก

———————————————————————-

สุธินี พูลเขตนคร : ข่าว

นเรศ เอี่ยมอินทร์ : ภาพ

18-09-60 / 307

 

906 total views, 1 views today