ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเข้ารับรางวัลกระแส ชนะวงศ์ ประจำปี พ.ศ. 2563

    ด้วย นายมีชัย วีระไวทยะ ได้มอบเงินให้มหาวิทยาลัยนเรศวร เพื่อเป็นเงินรางวัลแก่บุคคลที่มีคุณลักษณะและทำคุณประโยชน์ด้านต่าง ๆ เช่นเดียวกับ ศาสตราจารย์ นายแพทย์กระแส ชนะวงศ์ ได้แก่ ด้านการแพทย์และสาธารณสุข ด้านการปกครองท้องถิ่น ด้านสื่อสร้างสรรค์ ด้านการศึกษาและด้านการพัฒนาสิ่งแวดล้อมและสำนึกรักบ้านเกิด โดยกำหนดชื่อรางวัลว่า “รางวัลกระแส ชนะวงศ์” เพื่อเป็นเกียรติแก่ ศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์กระแส ชนะวงศ์ นายกสภามหาวิทยาลัยนเรศวร

    บัดนี้ มหาวิทยาลัยนเรศวรได้ดำเนินการพิจารณาคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้ารับรางวัลกระแส ชนะวงศ์เป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเข้ารับรางวัลกระแส ชนะวงศ์ ประจำปี พ.ศ. 2563 ให้ทราบโดยทั่วกัน

 

: : ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเข้ารับรางวัลกระแส ชนะวงศ์ ประจำปี พ.ศ. 2563 : :

 

 

News : 0401 

  

 

499 total views, 2 views today