Power Cheer 2560 “แหล่งหล้า มหาราช”

พลังนิสิตใหม่มหาวิทยาลัยนเรศวร ร่วมกิจกรรมร้องเพลงมหาวิทยาลัย ภาคภูมิใจนเรศวร หรือ Power Cheer ประจำปีการศึกษา 2560 ครั้งที่ 8 เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2560 เวลา 18.00 น. ณ สนามกีฬากลาง มหาวิทยาลัยนเรศวร ในชื่อตอนว่า แหล่งหล้า นเรศวร โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.วิทยา จันทร์ศิลา รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยนเรศวร เป็นประธานในพิธีเปิด

 

กิจกรรมเริ่มด้วยขบวนผู้แทนนิสิตเดินเข้าสู่สนาม ประกอบด้วย ขบวนมหาวิทยาลัย ขบวนจาก 16 คณะ และ 1 วิทยาลัย เข้าสู่สนามตามลำดับ
จากนั้นนายชรินทร์ นายกองค์การนิสิต มหาวิยาลัยนเรศวร ประจำปีการศึกษา 2560 ได้กล่าวรายงาน การจัดกิจกรรม Power Cheer ครั้งที่ 8 ว่าเป็นกิจกรรมที่เปิดโอกาสให้นิสิตได้แสดงออกถึงความรัก ความภาคภูมิใจในสถาบัน และสร้างอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยให้กับนิสิต ผ่านกิจกรรมการร้องเพลงประจำมหาวิทยาลัยด้วยความร่วมมือจากองค์กรกิจกรรมและนิสิตทุกภาคส่วน ซึ่งจะช่วยสร้างเสริมประสบการณ์นอกห้องเรียน ทำให้เกิดความรัก ความสามัคคีในหมู่นิสิต อีกทั้งยังเป็นการเสริมทักษะการเรียนรู้ การแก้ปัญหา การปรับตัวในการทำงานร่วมกับเพื่อนต่างคณะ และยังเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างนิสิตใหม่ด้วยกันจากนั้นเข้าสู่การแสดง แสง สี เสียง และสื่อผสม ตอน รัชกาลสมัยไตรกษัตริย์ และปิดท้ายด้วยการแสดงร้องเพลงมหาวิทยาลัย ตอน ภาคภูมิใจนเรศวร ซึ่งพลังนิสิตใหม่มหาวิทยาลัยนเรศวรกว่า 4,700 คน ได้รวมพลังร้องเพลงอย่างพร้อมเพรียงและสวยงามสร้างความประทับใจแก่ผู้ชมอย่างมากมาย

 

1,877 total views, 1 views today