บัณฑิตวิทยาลัย ม.นเรศวร เปิดมิติใหม่ทางการศึกษา เพื่อพัฒนาคนทุกช่วงวัย Online Learning 

     ศาสตราจารย์ ดร.ไพศาล  มุณีสว่าง   คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยนเรศวร กล่าวว่า ปีการศึกษา 2563 นับเป็นก้าวสำคัญในการขยายโอกาสทางการศึกษาให้กับประชาชนทั่วไป สามารถเข้าถึงความรู้โลกยุคใหม่ โดยการเปิดมิติทางการศึกษา เพื่อพัฒนาคนทุกช่วงวัย โดยจัดการเรียนการสอนระบบ Online ในหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา    และการเรียนแบบสะสมหน่วยกิต เรียน Online ได้ทุกที่ เพื่อลดข้อจำกัด/อุปสรรค ในการเข้าถึงการศึกษา ในยุค Technology Disruption  ซึ่งผู้เรียนสามารถเลือกเรียน และทำงานควบคู่ไปได้  เพื่อเพิ่มพูนความรู้ หรือเลือกเรียนเพื่อเก็บหน่วยกิต  ไปจนถึงสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทและปริญญาเอก 

     หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีผู้ประกอบการและการจัดการนวัตกรรม นับเป็นหลักสูตรสำคัญเพื่อสนับสนุนและพัฒนากลุ่มธุรกิจ SME ให้เจริญเติบโตขึ้น โดยนำแนวคิดของ  Startup  และสถานประกอบการที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมมาพัฒนา   เป็นการเพิ่มโอกาสทางเศรษฐกิจแก่ประเทศ  เพื่อผลักดันการพัฒนาประเทศไทยให้กลายเป็น Digital Economy and Society และ Thailand 4.0 อย่างยั่งยืน  โดยผู้สนใจที่เป็นผู้ประกอบการธุรกิจ ผู้ประกอบวิสาหกิจ  ผู้ประกอบธุรกิจขนาดกลางและย่อม ผู้เริ่มต้นธุรกิจใหม่และทายาทธุรกิจรุ่นใหม่ ที่ใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีเป็นฐาน โดยเฉพาะผู้ประกอบการ ในประเทศที่ต้องการใช้เทคโนโลยีระดับกลางถึงระดับสูง เพื่อการประกอบธุรกิจ  ซึ่งเป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือเทียบเท่าจากทุกสาขาวิชา ที่ต้องการเรียนรู้เทคโนโลยีนวัตกรรม เพื่อเป็นฐานในการประกอบธุรกิจในอนาคต สามารถสมัครเข้าศึกษาต่อ  โดยเรียนผ่านระบบ Online และเรียนแบบสะสมหน่วยกิต โดยสมัครและชำระเงิน ผ่านธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) ทุกสาขาทั่วประเทศ   ผ่านระบบ Online ที่ www.admission.graduate.nu.ac.th โดยภาคเรียนที่ 1/2563  หมดเขตรับสมัคร ในวันที่ 12 มิถุนายน 2563   

     สำหรับโครงการสัมฤทธิบัตรบัณฑิตศึกษา เปิดให้ผู้สนใจเลือกเรียนแบบสะสมหน่วยกิต รวม 16 หลักสูตร 31 รายวิชาระดับปริญญาโทและปริญญาเอก ใน 8 คณะ / วิทยาลัย  ได้แก่  บัณฑิตวิทยาลัย คณะสาธารณสุขศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ คณะสหเวชศาสตร์ วิทยาลัยเพื่อการค้นคว้าระดับรากฐาน  วิทยาลัยพลังงานทดแทนและสมาร์ตกริดเทคโนโลยี   ขอเชิญผู้สนใจสมัครเรียน ได้ที่ www.graduate.nu.ac.th ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 8 มิถุนายน 2563  

     ศ.ดร.ไพศาล มุณีสว่าง ยังได้กล่าวเพิ่มเติมว่า   การจัดการเรียนการสอนระบบ Online สามารถเรียนผ่าน โปรแกรม E- Learning.nu.ac.th, Microsoft Teams, Google Classroom เนื่องจากโลกปัจจุบันที่กำลังเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว จึงนำนวัตกรรมการเรียนรู้ เพื่อขับเคลื่อนการศึกษา ทั้งนี้ผู้สนใจสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยนเรศวร โทรศัพท์ 0 5596 8840, 0 5596 8832 

 

 

 

486 total views, 5 views today