ม.นเรศวร ออกมาตรการช่วยเหลือเยียวยานิสิตและผู้ได้รับผลกระทบในช่วงสถานการณ์โควิด 19 

     ตาม มติการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย เมื่อวันอังคารที่ 21 เมษายน 2563 ที่ผ่านมา  มหาวิทยาลัยนเรศวรมีมติช่วยเหลือเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิ 19อย่างทั่วถึงเพื่อแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายของนิสิต ผู้ปกครอง และประชาชนที่ประสบความเดือดร้อนจากผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาด มหาวิทยาลัยนเรศวรตระหนักถึงสถานการณ์ดังกล่าวและปรารถนาจะช่วยเหลือในฐานะสถาบันอุดมศึกษา จึงได้กำหนดมาตรการเพื่อช่วยเหลือเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบเป็นขั้นดังนี้  

     ขั้นที่หนึ่ง ช่วงเริ่มการระบาดของเชื้อโควิ 19 มหาวิทยาลัยลดค่าธรรมเนียมนิสิตระดับปริญญาตรี ภาคฤดูร้อน  ปีการศึกษา 2562 ทุกหลักสูตร และช่วยเหลือนิสิตชั้นปีที่ 1 ที่ให้ความร่วมมือสมัครใจออกจากหอพักมหาวิทยาลัยนเรศวรและหอพักในเครือข่ายของมหาวิทยาลัยนเรศวร เพื่อลดความเสี่ยงในการแพร่ระบาดของโรค โควิด 19 

     ขั้นที่สอง ช่วงระหว่างการแพร่ระบาดของเชื้อโควิ 19 และช่วงมาตรการล็อกดาวน์ห้ามคนเข้าออกจังหวัด ซึ่งส่งผลกระทบด้านเศรษฐกิจทำให้การหารายได้ฝืดเคือง มหาวิทยาลัยจึงมีนโยบายเพื่อลดผลกระทบกับนิสิต ผู้ปกครองและผู้ที่เกี่ยวข้อง โดยการลดค่าธรรมเนียมการศึกษาร้อยละ 10 สำหรับปีการศึกษา 2563 จำนวน 2 ภาคการศึกษา และสามารถผ่อนผันการชำระค่าเทอมสำหรับนิสิตที่มีความเดือดร้อนโดยไม่มีค่าปรับ ทั้งนี้ นิสิตที่ชำระเงินค่าเทอมเต็มจำนวนโดยผ่านระบบแอพลิเคชั่น NU More+ ตามระยะเวลาที่กำหนดจะได้รับเงินคืน (Cashback พร้อมทั้งปรับหลักเกณฑ์ของกองทุนการศึกษาและจัดตั้งกองทุนเป็นการเฉพาะเพื่อช่วยเหลือนิสิตที่ได้รับความเดือดร้อน นอกจากนี้ทางมหาวิทยาลัยยังช่วยแบ่งเบาภาระค่าเช่าพื้นที่ให้กับผู้ประกอบการร้านค้าและผู้ประกอบการด้านวิจัยและนวัตกรรมที่เช่าพื้นที่ภายใน 

     ขั้นที่สาม ช่วงสิ้นสุดการระบาดของเชื้อโควิ 19 และพ้นจากมาตรการล็อกดาวน์ เมื่อมหาวิทยาลัยสามารถเปิดการเรียนการสอนได้แล้วนั้น มหาวิทยาลัยมีนโยบายเพิ่มปริมาณการจ้างงานนิสิตช่วยงานในมหาวิทยาลัย เพื่อสร้างรายได้เสริม อีกทั้งยังมีการสนับสนุน ส่งเสริมการสร้างอาชีพโดยจัดอบรมทักษะอาชีพและอาชีพเสริมให้แก่นิสิตและผู้ที่สนใจ โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย เพื่อเป็นการสร้างรายได้และสามารถฟื้นฟูเศรษฐกิจจากสถานการณ์โควิด 19  

     นอกจากนี้ เพื่อสนับสนุนการดำเนินการให้พันธกิจด้านการผลิตบัณฑิตมีประสิทธิภาพ มหาวิทยาลัยจึงเตรียมสนับสนุนอุปกรณ์เทคโนโลยีเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่อาจารย์เพื่อการสอนแบบออนไลน์ พร้อมกันนี้ ในกรณีที่นิสิตที่ไม่สามารถเข้าถึงระบบอินเตอร์เน็ตได้ มหาวิทยาลัยเตรียมผลิตสื่อการเรียนพร้อมแบบฝึกหัดในรายวิชาที่มีนิสิตเรียนเป็นจำนวนมากให้สามารถนำไปศึกษาได้ด้วยตนเองโดยไม่ต้องผ่านระบบออนไลน์ 

     มหาวิทยาลัยนเรศวรได้ตระหนักถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นในวงกว้างจึงได้สนับสนุนนโยบายของรัฐบาลโดยการปรับลดงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2563 เพื่อให้รัฐบาลโอนเงินกลับไปจัดทำพระราชบัญญัติโอน

       งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ซึ่งรัฐบาลนำไปใช้จ่ายในการดำเนินการแก้ไขปัญหาและ เยียวยาในสถานการณ์โควิด19 ให้แก่ประชาชนต่อไป  นอกจากนี้มหาวิทยาลัยเข้าไปช่วยเหลือศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จังหวัดพิษณุโลก พร้อมทั้งเตรียมความพร้อมโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร และเตรียมความพร้อมโรงพยาบาลสนาม หากเกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดอย่างรุนแรง มาตรการต่าง ๆ ที่มหาวิทยาลัยได้กำหนดขึ้นนี้ เป็นไปด้วยความมุ่งมั่นในการช่วยเหลือและพร้อมเป็นที่พึ่งให้แก่ประชาชน 

 

10,712 total views, 9 views today