ร่วมแสดงความยินดี กับนิสิตม.นเรศวร ได้รับคัดเลือกให้เข้ารับการฝึกอบรม  หลักสูตรจิตอาสา 904 “หลักสูตรพื้นฐาน” รุ่นที่ 4  ประจำปีการศึกษา 2563

     ตามที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้มีการฝึกหลักสูตรจิตอาสา 904 เพื่อให้ได้บุคลากรจิตอาสา 904 ซึ่งมีหน้าที่สําคัญ ในการเป็นแกนนําของประชาชนจิตอาสา ร่วมสร้างจิตสํานึกให้กับคนในชาติ ในการทําประโยชน์ให้กับสังคมส่วนรวม รวมทั้ง เป็นตัวอย่างในการปลกูฝังทัศนคติที่ดี และเป็นต้นแบบให้กับเยาวชนในชาตินั้น ตัวแทนจากมหาวิทยาลัยนเรศวร นายสิริโชค เพ็งพันธุ์  นิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร์ และ นางสาวอัณศยา ศรีวิชัย นิสิตคณะวิทยาศาสตร์  ได้รับคัดเลือกให้เข้ารับการฝึกอบรม  หลักสูตรจิตอาสา 904 “หลักสูตรพื้นฐาน” รุ่นที่ 4  ประจำปีการศึกษา 2563 ในช่วงระหว่างวันที่ 1 ถึง 15 มีนาคม 2563 ณ โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน กองพันฝึกส่วนหลัง กองบัญชาการทหารมหาดเล็กราชวัลลภ รักษาพระองค์

     สำหรับการฝึกหลักสูตรจิตอาสา 904 “หลักสูตรพื้นฐาน” รุ่นที่ 4 ประจําปี 2563 มีข้าราชบริพารในพระองค์, ข้าราชการทหาร, ตํารวจ และข้าราชการพลเรือน จาก 17 กระทรวง 2 หน่วยงาน รวมทั้งภาคประชาชน นิสิต นักศึกษา จํานวน 500 คน เข้ารับการฝึก และมีวิทยากรเป็นบุคคล ร่วมให้การฝึกอบรม 17 ท่าน และวิทยากรเป็นหน่วยงาน 8 หน่วยงาน โดยทําการฝึกอบรม ใน 5 หมวดวิชา ได้แก่ วิชาอุดมการณ์และสถาบันพระมหากษัตริย์, วิชาองค์ความรู้ด้านจิตอาสา, วิชาหลักปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียง, วิชาการพัฒนาบุคลิกภาพและการศึกษาดูงาน

     นายสิริโชค เพ็งพันธุ์ กล่าวว่า ความภาคภูมิใจในการฝึกคือ ได้ไปฝึกในวังทวีวัฒนา ซึ่งน้อยคนที่จะได้เข้าไปฝึก ส่วนการฝึกที่โรงเรียนจิตอาสา ก็ภาคภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการไปร่วมอบรม ได้เป็น 1 ใน 500 คน ที่เข้าไปในฐานะนิสิต อีกทั้งเป็นรุ่นแรกของนิสิตของมหาวิทยาลัยนเรศวร ที่ได้เข้าไปฝึกอบรมจิตอาสาในครั้งนี้ และพร้อมจะนำความรู้ที่ได้รับจากการอบรม กลับมาพัฒนาต่อยอดกับองค์กรของสภานิสิตเองหรือมหาวิทยาลัย

     ด้านนางสาวอัณศยา ศรีวิชัย กล่าวว่า ความภาคภูมิใจคือ การฝึกช่วยชีวิตเบื้องต้น จากกลุ่มแพทย์ทหารบก และจะได้นำความรู้ที่ได้มาปรับใช้ในชีวิตจริง ในการอบรมหรือช่วยสอนรุ่นน้องที่จะมีการจัดกิจกรรมรับน้อง เกี่ยวกับการช่วยชีวิตเบื้องต้นต่อไป ซึ่งการเป็นนิสิตรุ่นแรก ที่ได้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรนี้ รู้สึกภาคภูมิใจที่มหาวิทยาลัยได้ทุ่มเท ให้โอกาสตนเองได้ไปเข้าร่วมเพื่อมาเป็นแกนนำ  โดยหลังจากนี้จะรวมทีมจิตอาสา 904 ภายในมหาวิทยาลัย เพื่อจัดตั้งเป็นจิตอาสา 904 มหาวิทยาลัยนเรศวร และเชิญชวนบุคลากรหรือนิสิต และเจ้าหน้าที่ต่างๆมาร่วมทำกิจกรรม ภายในมหาวิทยาลัย โดยอาจจะแบ่งเป็นเฉพาะกิจ พัฒนา บรรเทา

     การฝึกอบรมหลักสูตรจิตอาสา 904 ได้เสร็จสิ้นครบถ้วนตามหลักสูตร มีผู้สําเร็จการฝึกอบรมทั้งสิ้น 500 คน ซึ่งทุกคนได้รับพระราชทานหมวก, ผ้าพันคอ, ใบประกาศนียบัตร พร้อมครื่องหมายหลักสูตรจิตอาสา 904 “หลักสูตรพื้นฐาน”  “ทำความดีเพื่อชาติ ศาสนา  พระมหากษัตริย์” อันเป็นเครื่องแสดงถึงความพร้อม ที่จะเป็นบุคลากรที่มีคุณค่า เพื่อทําประโยชน์ให้กับส่วนรวม และประเทศชาติต่อไป

1,177 total views, 5 views today