กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้วัฒนธรรมมาเลเซีย ณ UKM ประเทศมาเลเซีย

      โครงการ “UMAP Discovery Camp 2020” จัดโดย UMAP Malaysia National Secretariat ภายใต้หัวข้อ “Uniquely Malaysia: The Colour of Culture” ในระหว่างวันที่ 3 – 14 สิงหาคม 2563 ณ Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM) ลักษณะกิจกรรมเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้วัฒนธรรมมาเลเซียกับประเทศสมาชิกอื่นๆ   โดย UKM จะสนับสนุนค่าใช้จ่ายเป็นค่าลงทะเบียน ที่พัก ค่าดำเนินกิจกรรม การเดินทางรับ-ส่ง และพิธีปฐมนิเทศและปัจฉิมนิเทศ โดยผู้เข้าร่วมต้องรับผิดชอบค่าเดินทางระหว่างประเทศ ค่าประกันสุขภาพและค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ นิสิตที่สนใจเข้าร่วมโครงการต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขดังนี้

  • เป็นนิสิตมหาวิทยาลัยนเรศวรที่มีอายุระหว่าง 18 – 23 ปี
  • ทักษะภาษาอังกฤษอยู่ในระดับดี และต้องมีคะแนนอย่างใดอย่างหนึ่ง ได้แก่ IELTS, TOEFL, TOEIC หรือคะแนนภาษาอังกฤษอื่นๆ เทียบเท่าดังที่ได้กล่าวมา
  • มีความเป็นมิตร กระตือรือร้น มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง

      นิสิตที่สนใจสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ http://umap.org/programs/summer/ หรือที่กองพัฒนาภาษาและกิจการต่างประเทศ มหาวิทยาลัยนเรศวร โทรศัพท์ 055 961645 หรือ FB page: NU International Scholarship

Download เอกสารแนบ

659 total views, 1 views today