แนวการปฏิบัติตามมาตรการเฝ้าระวังการระบาดของ โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

 

New : ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง มาตรการและการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ฉบับที่ 11
28 เมษายน 2564

 

New : ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง มาตรการและการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ฉบับที่ 10
23 เมษายน 2564

 

ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง มาตรการและการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ฉบับที่ 9
16 เมษายน 2564

 

ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร
เรื่อง แนวทางการดำเนินการในช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 กรณีการไปปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ฝึกงาน หรือฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ณ สถานประกอบการ/หน่วยงาน ภาคเรียนฤดูร้อน ปีการศึกษา 2563
16 เมษายน 2564

ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร 
เรื่อง แนวทางการจัดการเรียนการสอนและการปฏิบัติงานเพื่อการป้องกัน
และเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

11 เมษายน 2564

 

ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร 
เรื่อง มาตรการและการเฝ้าระวัง การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ( ฉบับที่ 8 )
9 เมษายน 2564

 

ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร
เรื่อง มาตรการและการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (ฉบับที่ 7/2564)
1 กุมภาพันธ์ 2564

 

ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร
เรื่อง มาตรการป้องกันและเฝ้าระวัง การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ( ฉบับที่ 6/2564 )
15 มกราคม 2564

 

ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร
เรื่อง มาตรการป้องกันและเฝ้าระวัง การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ( ฉบับที่ 5/2564 )
15 มกราคม 2564

 

ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร

เรื่อง มาตรการป้องกันและเฝ้าระวัง การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ( ฉบับที่ 4 )

 

ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร

เรื่อง แนวทางการจัดการเรียนการสอนและการปฏิบัติงาน เพื่อการป้องกันและเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ( ฉบับที่ 3 )

 

ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร

เรื่องแนวทางการจัดการเรียนการสอนและการปฏิบัติงานเพื่อการป้องกันและเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19

 

ประกาศ มหาวิทยาลัยนเรศวร

เรื่อง มาตรการเฝ้าระวังการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ( COVID-19 ) ตั้งแต่วันที่ 22 ธันวาคม 2563 เป็นต้นไป

 

ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร
เรื่อง การเปิดทำการตามปกติและแนวทางการปฏิบัติงานของบุคลากรเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 219 (Coronavirus Disease 2019) หรือโรคโควิด-19 (COVID-19)
28 พฤษภาคม 2563

 

:: ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร ::
เรื่อง การผ่อนคลายการบังคับใช้มาตราการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
(Coronavirus Disease 2019) หรือโรคโควิด-19 (COVID-19)

 

 :: ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร ::
เรื่อง การดำรงมาตรการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 201 9
(Coronavirus Disease 2019) หรือโรคโควิค-19 (COVID-19)
ฉบับที่ 2
ตั้งแต่วันที่ 16 – 31 พฤษภาคม 2563

 

ประกาศ มหาวิทยาลัยนเรศวร
เรื่อง การดำรงมาตรการเฝ้าระวัง การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 201 9
การดำเนินงานของโรงพยาบาล โรงพยาบาลทันตกรรม และสำนักงานที่เป็น Back Office
ให้ดำเนินการได้ในส่วนที่จำเป็นในเวลาราชการ
ตั้งแต่วันที่ 1 – 15 พฤษภาคม 2563

 

ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร
เรื่อง แนวปฏิบัติการจัดการเรียนการสอน ภาคเรียนต้น ปีการศึกษา 2563
และมาตราการการเฝ้าระวังการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19)
30 เมษายน 2563

 

 :: ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร ::
เรื่อง ยกระดับมาตรการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

(Coronavirus Disease 2019) หรือโรคโควิค-19 (COVID-19)
7 เมษายน 2563

 

ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร
เรื่อง แนวทางการกำกับ ดูแล ติดตาม และประเมินผลงานที่ปฏิบัติงาน ณ สถานที่พักอาศัยของตนเอง
เพื่อป้องกันการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
(Coronavirus Disease 2019 (COVID-19))

27 มีนาคม 2563

 

ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร
เรื่อง การปิดที่ทำการชั่วคราวและแนวทางการปฏิบัติงานของบุคลากรเพื่อป้องกันการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
(Coronavirus Disease 2019 (COVID-19))

26 มีนาคม 2563

 

แถลงการณ์ ศูนย์ข้อมูลมาตรการแก้ไขปัญหา จากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) มหาวิทยาลัยนเรศวร
กรณีผู้ป่วยโควิด-19 เข้าใช้บริการในสถานบริการใกล้ มหาวิทยาลัยนเรศวร​
25 มีนาคม 2563

 

ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร
เรื่อง การปิดที่ทำการเป็นการชั่วคราว ให้บุคลากรปฏิบัติงาน ณ สถานที่พักอาศัย จำกัดการเข้าใช้พื้นที่ทำการ
เว้นระยะห่างระหว่างกันและแนวทางการปฏิบัติตน เพื่อป้องกันกาะระบาดของโรคติเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
หรือโรคโควิค-19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID-19))
23 มีนาคม 2563

 

ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง แนวปฏิบัติและมาตรการและการเฝ้าระวังการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด-19
(Coronavirus Disease 2019 (COVID-19))
18 มีนาคม 2563

 

ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง แนวการปฏิบัติงานของบุคลากรตามมาตรการเฝ้าระวังการระบาดของ โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
(COVID-19)

18 มีนาคม 2563

 

ม.นเรศวร จัดตั้งศูนย์ข้อมูลมาตรการแก้ไขปัญหาจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
18 มีนาคม 2563

 

: : ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง แนวทางในการจัดสอบปลายภาค ภาคเรียนปลาย ปีการศึกษา 2562 : :
16 มีนาคม 2563

 

: : ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง มาตรการและการเฝ้าระวังการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
(coronavirus Diseases 2019 : COVID-19) : :

4 มีนาคม 2563

 

: : ขอความร่วมมือการเฝ้าระวังเพื่อป้องกันการระบาดของโรคไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) : :
26 กุมภาพันธ์ 2563

 

: : แถลงการณ์ รพ.มน. ฉบับที่ 2 ฯ ยืนยันผลตรวจแล้ว ไม่พบเชื้อไวรัสโคโรน่าสายพันธ์ใหม่ 2019 : :
3 กุมภาพันธ์ 2563

 

: : แถลงการณ์ รพ.มน. เรื่อง “ข่าวลือพบผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 ที่ รพ.มน. : :
31 มกราคม 2563

8,241 total views, 9 views today