ม.นเรศวร ประชุมส่งเสริม ป้องกัน เฝ้าระวังและควบคุมการแพร่ระบาด COVID – 19

     เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2563 เวลา 13.30 ณ ห้องประชุมไพจิตร ปวะบุตร (PH 401) ชั้น 4 อาคารเรียนรวม คณะสาธารณสุขศาสตร์ โดย มหาวิทยาลัยนเรศวร ได้มอบหมายให้คณะสาธารณสุขศาสตร์ เป็นผู้รับผิดชอบในการส่งเสริมป้องกัน เฝ้าระวังและควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ตามที่กระทรวงสาธารณสุขได้ประกาศให้โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เป็นโรคติดต่ออันตราย ตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ.2558 จึงได้มีการจัดประชุมฯ ขึ้น โดยมี ผศ.ดร.ภญ.วธู พรหมพิทยารัตน์ อาจารย์ประจำ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ร่วมให้ข้อมูลแก่ผู้เข้าร่วมประชุมฯ เกี่ยวกับอุปกรณ์ฉีดพ่นเพื่อฆ่าเชื้อไวรัส และการประยุกต์ใช้หากอุปกรณ์ขาดแคลน

     พร้อมกันนั้น รศ.ดร.ณรงค์ศักดิ์ หนูสอน คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ได้กล่าวถึงการดำเนินงานของคณะในการส่งเสริมป้องกัน เฝ้าระวังและควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) นอกจากนี้ นายแพทย์สุรัตน์ วรรณเลิศสกุล รองผู้อำนวยการฝ่ายบริการ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร ได้ร่วมสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับโรค ซึ่งมีผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร จากคณะ หน่วยงานต่าง ๆ เข้าร่วมประชุม รับฟังและได้ร่วมกันให้ข้อเสนอแนะในการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยนเรศวรให้ไปในทิศทางเดียวกันต่อไป

3,723 total views, 3 views today