ม.นเรศวร เปิดเวทีแลกเปลี่ยนความรู้ “Smart City Conference ครั้งที่ 1”

     วันที่ 16 มีนาคม 2563 ดร.สุชาติ เมืองแก้ว ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษประจำมหาวิทยาลัยนเรศวร ให้การต้อนรับ คุณเนวินธุ์ ช่อชัยทิพฐ์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ในโอกาสที่เดินทางมาเป็นประธานเปิดงานสัมมนา “Smart City Conference ครั้งที่ 1 พร้อมปาฐกถาพิเศษในหัวข้อ “บทบาทของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (MDES) กับการพัฒนา Smart City ของประเทศไทย” เพื่อส่งเสริมให้มีเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับ Smart City ระหว่าง นักวิชาการ คณาจารย์ นิสิต หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนร่วมกัน เพื่อนำไปปรับใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อองค์กรทุกระดับต่อไป นอกจากนี้ยังมีพิธีลงนามความร่วมมือมหาวิทยาลัยออนไลน์ ภายใต้โครงการ University for Massive Online Corporation ; UMAC) ระหว่าง 3มหาวิทยาลัย ประกอบด้วย มหาวิทยาลัยนเรศวร มหาวิทยาลัยขอนแก่น และมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เพื่อมุ่งตอบสนองแนวคิดเรื่อง Smart City Management and Digital Innovation ของประเทศและกระทรวงดิจิตอลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมให้บรรลุผลสำเร็จโดยเร็ว และพิธีลงนามความร่วมมือระหว่างบริษัท ซิสโก้ ซีสเต็มส์ จำกัด กับมหาวิทยาลัยนเรศวร เพื่อสนับสนุนองค์ความรู้เกี่ยวกับ Cisco’s Technology/Architecture Updateและพัฒนาศักยภาพและยกระดับมหาวิทยาลัยนเรศวร จาก Cisco Network Academy เป็น Cisco Instructor Center (ศูนย์พัฒนาและผลิตอาจารย์ผู้สอน) ทั้งนี้มีผู้เข้าร่วมการประชุมกว่า 100 คน ณ ห้องประชุมสัมมนา วิทยาลัยพลังงานทดแทนและสมาร์ตกริดเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยนเรศวร

« 1 ของ 2 »

News : 0213

506 total views, 1 views today