มาตรการการเฝ้าระวังการระบาดโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

 

 

คำสั่งจังหวัดพิษณุโลก
เรื่อง สั่งปิดสถานที่ชั่วคราว (แอททรีคอนโด)

25 มีนาคม 2563

 

คำสั่งจังหวัดพิษณุโลก
เรื่อง สั่งปิดสถานที่ชั่วคราว
25 มีนาคม 2563

 

คำสั่งจังหวัดพิษณุโลก
เรื่องมาตรการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จังหวัดพิษณุโลก
19 มีนาคม 2563

 

ประกาศกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
เรื่อง มาตรการให้ความช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19
(Coronavirus Disease 2019 (COVID-19))
12 มีนาคม 2563

 

สรุปมาตรการเพื่อรองรับสถานการณ์ COVID-19
ของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

 

 

 

.

1,167 total views, 3 views today