ม.นเรศวร โชว์ผลงาน HERITAGE ART SPACE 

     เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2563 พลเอก ดร. ศิริ ทิวะพันธุ์ อุปนายกสภามหาวิทยาลัยนเรศวร เป็นประธานเปิดการแสดงผลงานวิจัย “HERITAGE ART SPACE  ภายใต้โครงการพัฒนานวัตกรรมศิลปะในการเพิ่มศักยภาพระบบคิดสร้างสรรค์และระบบเศรษฐกิจสร้างสรรค์ของพื้นที่มรดกทางวัฒนธรรมภาคเหนือตอนล่าง เพื่อเป็นการเผยแพร่ผงานวิจัยฯ ออกสู่สาธารณชน และเป็นการกระตุ้นให้เกิดการท่องเที่ยวในเขตพื้นที่ภาคเหนือตอนล่าง กิจกรรมภายในงานจัดให้มีการนำเสนอผลงานวิจัย , ภาพยนตร์  สารคดี 9 ชุมชน, ภาพยนตรโฆษณา และกิจกรรมจากชุมชนในเขตภาคเหนือตอนล่าง อาทิ การสาธิตผ้าเขียนเทียน ชุมชนบ้านเล่าเน้ง จังหวัดเพชรบูรณ์, การสาธิตการปักผ้าม้งชุมชนบ้านเล่าเน้ง จังหวัดเพชรบูรณ์, การสาธิตการเขียนเสื้อลายสังคโลก เมืองเก่า จังหวัดสุโขทัย, การสาธิตการทำขนมอบ ชุมชนตะพานหิน จังหวัดพิจิตรการสาธิตการพับใบเตย ชุมชนสะแกรัง จังหวัดอุทัยธานี,  การสาธิตการทำเซรามิค เมืองเก่า จังหวัดสุโขทัย ทั้งนี้มีผู้สนใจเข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก ณ ศูนย์การค้าเซนทรัลพลาซา จังหวัดพิษณุโลก 

     ด้าน ศาสตราจารย์ ดร.จิรวัฒน์ พิระสันต์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร และในฐานะหัวหน้าโครงการวิจัย  การพัฒนานวัตกรรมศิลปะในการเพิ่มศักยภาพระบบคิดสร้างสรรค์และระบบเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ของพื้นที่มรดกทางวัฒนธรรม ภาคเหนือตอนล่าง เปิดเผยว่า โครงการวิจัยนี้เป็นนวัตกรรมด้านภูมิวัฒนธรรมที่คาดว่าจะนำมาสู่ศิลปะ  เพื่อเพิ่มศักยภาพระบบคิดสร้างสรรค์ สำหรับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ อัตลักษณ์ชุมชนและการจัดการใหม่ของผู้ประกอบการในชุมชน ในรูปแบบของเศรษฐกิจสร้างสรรค์  โดยได้รับการสนับสนุนทุนวิจัยจากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์วิจัย และนวัตกรรม (สสกว.)  เพื่อรวมรวมข้อมูลและพัฒนาข้อมูลมรดกทางวัฒนธรรมเศรษฐกิจในพื้นที่ภาคเหนือตอนล่างให้อยู่ในฐานข้อมูล TRF Database สำหรับการสืบค้น และเพื่อพัฒนาพื้นที่ในชุมชนด้วยนวัตกรรมทางด้านศิลปะ อีกทั้งยังเป็นการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้เป็นอัตลักษณ์ของชุมชนด้วย โดยคณะวิจัยได้แบ่งพื้นที่นวัตกรรมทางด้านศิลปะสำหรับการพัฒนาพื้นที่ภูมิวัฒนธรรมในเขตภาคเหนือตอนล่าง (เป็นตัวแทนของภาคเหนือตอนล่าง) มีพื้นที่ครอบคลุม 9 จังหวัด ประกอบด้วย ตำบลนครชุม อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร, ตำบลบ้านตาก อำเภอบ้านตาก จังหวัดตาก, ตำบลจันเสน อำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์, ตำบลตะพานหิน อำเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร, ตำบลเนินเพิ่ม อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก,ตำบลเขาค้อ อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ตำบลเมืองเก่า อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย, ตำบลสะแกกรัง อำเภอเมือง จังหวัดอุทัยธานีและ ตำบลนางพญา อำเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์ ทั้งนี้ เพื่อเป็นการเผยแพร่ผงานวิจัยฯ ออกสู่สาธารณชน เพื่อเป็นการกระตุ้นให้เกิดการท่องเที่ยวในเขตพื้นที่ภาคเหนือตอนล่าง จึงได้จัดงาน HERITAGE ART SPACE ขึ้น  

     อย่างไรก็ตาม โครงการวิจัยนี้ จะทำให้ชุมชนที่มีวิธีวิทยาทางการวิจัย มีวิธีคิดด้านมรดกทางวัฒนธรรม และเทคนิควิธีการ มีศักยภาพด้านการนำเสนอเชิงการท่องเที่ยว ที่มองส่วนประกอบทั้งด้านรูปแบบของวัฒนธรรม บนพื้นฐานการวิเคราะห์ อันเป็นวิธีการคิดและจัดกระทำธุรกิจแบบองค์รวม ซึ่งจะสามารถทำให้ชุมชนท้องถิ่นมีความเข้มแข็ง พึ่งพาตนเองและเป็นที่พึ่งพิงระหว่างกันได้ในระยะยาว ซึ่งถือเป็นมูลค่าของชุมชนระดับฐานรากที่สำคัญ  

« 1 ของ 4 »

 

450 total views, 4 views today