สภามหาวิทยาลัยนเรศวรพิจารณาอนุมัติจัดสรรเงินรายได้เพิ่มเติม

     เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2563  ที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยนเรศวร โดยมี ศาสตราจารย์นายแพทย์  ดร.กระแส ชนะวงศ์ นายกสภามหาวิทยาลัยนเรศวร เป็นประธาน เพื่อพิจารณาระเบียบข้อวาระที่สำคัญของมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 270 (2/2563) ณ ห้องประชุมสุพรรณกัลยา 3 อาคารสำนักงานอธิการบดี ชั้น 3 มหาวิทยาลัยนเรศวร ดังนี้

     กรรมการสภาฯ มีมติพิจารณาอนุมัติจัดสรรเงินรายได้ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (เพิ่มเติมกลางปี) จำนวน 251,404,516 บาท โดยนำมาจัดสรร จำนวน 251,350,516 บาท วงเงินสำรองความเสี่ยง จำนวน 54,000 บาท เนื่องจากหน่วยงานต่าง ๆ มีรายจ่ายจำเป็นที่ต้องเร่งดำเนินการ ในปีงบประมาณ 2563

     กรรมการสภาฯ มีมติพิจารณาอนุมัติการบรรจุหลักสูตรใหม่ในแผนพัฒนาการศึกษามหาวิทยาลัยนเรศวร ฉบับที่ 12  (พ.ศ. 2560 – 2564)  จำนวน 2 หลักสูตร ได้แก่

     1. หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการดูแลและการจัดการสุขภาพผู้สูงอายุ หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2564 ของคณะสาธารณสุขศาสตร์

     2. หลักสูตรการศึกษาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพลศึกษาและวิทยาศาสตร์การออกกำลังกาย หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2563 ของคณะศึกษาศาสตร์

 

     กรรมการสภาฯ มีมติพิจารณาอนุมัติ (ร่าง) บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ จำนวน  8 ฉบับ ได้แก่

     1. อนุมัติ (ร่าง) บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ และแผนกิจกรรมร่วมกัน ระหว่าง มหาวิทยาลัยนเรศวร กับ University of Otaga ประเทศนิวซีแลนด์ โดยคณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร

     2. อนุมัติ (ร่าง) บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างมหาวิทยาลัยนเรศวร กับ National University of Laos สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว โดย คณะมนุษยศาสตร์

     3. อนุมัติ (ร่าง) บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง มหาวิทยาลัยนเรศวร กับ บริษัท Robert Bosch Limited บริษัท Bosch Automotive (Thailand) Co.Ltd. และ บริษัท Robert Bosch Automotive Technologies (Thailand) Co., Ltd. โดย คณะวิศวกรรมศาสตร์

     4. อนุมัติ (ร่าง) บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (Agreement of Co0peration) ระหว่างมหาวิทยาลัยนเรศวร กับ Technische Hochschule Ostwestfalen-Lippe, University of Applied Sciences and Arts, Lemgo, Germany โดย คณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

     5. อนุมัติ (ร่าง) บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (Agreement of Cooperation) ระหว่างมหาวิทยาลัยนเรศวร กับ Yunnan Agricultural Sciences, Kunming, China โดย คณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

     6. อนุมัติ (ร่าง) บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (Agreement of Cooperation) ระหว่างคณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยนเรศวร และ College of Agriculture, National Chiayi University, Taiwan โดย คณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

     7. อนุมัติ (ร่าง) บันทึกข้อตกลงความร่วมมือวิชาการ ระหว่าง มหาวิทยาลัยนเรศวร กับ Royal Institution for the Advancement of Learning, McGill University ประเทศแคนาดา โดย คณะสังคมศาสตร์

     8. อนุมัติ (ร่าง) บันทึกข้อตกลงความร่วมมือวิชาการ ระหว่าง คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร กับ The Faculty Economic, Law, Politics and Psychology, University of Muhammadiyah Kalimantan Timur สาธารณรัฐอินโดนีเซีย โดยคณะสังคมศาสตร์

     การประชุมสภามหาวิทยาลัยนเรศวรครั้งต่อไป จะกำหนดจัดขึ้นในวันที่ 22 มีนาคม 2563 ณ มหาวิทยาลัยนเรศวร และสามารถติดตามมติย่อการประชุมสภามหาวิทยาลัยทั้งหมดได้ที่ งานกิจการสภามหาวิทยาลัย ( http://office.nu.ac.th/meeting ) หรือโทร. 0 5596 1151

 

 

 

 

 

 

 

470 total views, 3 views today