โครงการ TRAVELXISM Yogyakarta Heritage and Cultural Excursion Program

     ด้วย TRAVELXISM ประชาสัมพันธ์โครงการ “TRAVELXISM Yogyakarta Heritage and Cultural Excursion Program” ณ เมือง Yogyakarta ประเทศอินโดนีเซีย ระยะเวลา 6 วัน โดยมีค่าใช้จ่าย 559-850 ดอลลาร์สหรัฐ ขึ้นอยู่กับระยะเวลาการเข้าร่วมโครงการฯ โดยนิสิตที่สนใจสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ดังเอกสารแนบท้าย

Download เอกสารแนบ

355 total views, 2 views today